dnes je 21.7.2024

Input:

43/1952 Sb., Vládní nařízení o rozmísťování odborných pracovníků, platné do 9.11.1958

č. 43/1952 Zb.
[zrušené č. 70/1958 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 19. srpna 1952
o rozmisťování odborných pracovníků.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákon o pětiletém plánu):
§ 1.
Úspěšné provádění socialistické výstavby vyžaduje, aby klíčové podniky, zvláště podniky nové nebo podniky, které zavádění nový druh výroby, byly zabezpečeny dostatečným počtem odborných pracovníků. K tomu účelu lze odborné pracovníky rozmisťovat v souladu s potřebami státního národohospodářského plánu podle dalších ustanovení tohoto nařízení.
§ 2.
Ústřední úřady mohou v oboru své působnosti závazně převádět odborné pracovníky z podniků, úřadů, ústavů a jiných zařízení (dále jen „podniky“) do jiných podniků, kde je nedostatek těchto pracovníků.
§ 3.
Ústřední úřady jsou povinny z podniků spadajících do jejich oboru působnosti převést do oboru působnosti jiných ústředních úřadů odborné pracovníky v souhlase s potřebami státního národohospodářského plánu. Umístění odborných pracovníků do podniků provedou ústřední úřady, do jejichž oboru působnosti se pracovníci převádějí.
§ 4.
(1) Odbornými pracovníky podle tohoto nařízení se rozumějí:
a) absolventi vysokých škol technických studijních oborů inženýrského stavitelství (směr konstruktivní a dopravní a směr vodohospodářský), architektury, strojního inženýrství, elektrotechnického inženýrství, chemického inženýrství, horního inženýrství, hutního inženýrství, zemědělského inženýrství, absolventi veterinárních fakult, lesního inženýrství, absolventi přírodovědeckých fakult studijních oborů matematiky, geologie, fysiky a chemie a absolventi fakult ekonomických;
b) absolventi odborných škol pro průmysl, zemědělství, lesnictví, obchod a dopravu;
c) technologové, mistři, konstruktéři, projektanti, hlavní účetní, plánovatelé, seřizovači a normovači, i když nejsou absolventy škol uvedených v písm. a) a b).
(2) Vláda může stanovit některé další skupiny odborně kvalifikovaných pracovníků, na něž se vztahuje toto nařízení.
§ 5.
(1) Převedení odborní pracovníci jsou povinni pracovat v podniku, který jim určí příslušný ústřední úřad, a to po dobu tímto úřadem stanovenou až do tří let.
(2) Převedením končí dosavadní pracovní poměr a vzniká nový pracovní poměr k podniku, do něhož je odborný pracovník převeden.
(3) Jinak se práva a povinnosti převedených odborných pracovníků řídí příslušnými předpisy o pracovních a mzdových poměrech.
§ 6.
(1) Podniky jsou povinny odborné pracovníky jim určené zaměstnávat po dobu stanovenou ústředním úřadem, a to pracemi, které odpovídají jejich odborným znalostem a schopnostem, a postarat se o jejich vhodné ubytování.
(2) Převáděným pracovníkům se poskytnou všechny náhrady, které se přiznávají pracovníkům při přijetí do zaměstnání.
(3) Doba zaměstnání v dosavadním pracovním poměru se započítává do doby zaměstnání v novém pracovním poměru pro nároky z něho vyplývající. Prováděcí předpisy stanoví, za kterých podmínek se odborným pracovníkům započítává pro tyto nároky určitá doba