dnes je 2.12.2023

Input:

43/1955 Sb., Zákon o československých lázních a zřídlech, platné do 30.6.1966

č. 43/1955 Zb.
[zrušené č. 20/1966 Zb.]
ZÁKON
ze dne 30. srpna 1955
o československých lázních a zřídlech.
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
ČÁST I.
Úvodní ustanovení.
§ 1.
(1) Přírodní léčebné lázně a přírodní léčivé zdroje, na které je Československá republiky zvláště bohata, jsou pro své léčivé účinky důležitým činitelem v péči o zdraví lidu; zlepšují zdravotní stav nemocných, přispívají k rychlému obnovení jejich pracovní schopnosti, zpomalují stárnutí, snižují nebezpečí jejich předčasného vyřazení z pracovního procesu a pomáhají zajišťovat zdravý rozvoj nové generace.
(2) Aby přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů mohlo být k těmto účelům plně využito, poskytuje se jim zvláštní ochrana a vytvářejí se nejpříznivější podmínky pro jejich rozvoj.
§ 2.
Ochrana přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů a vytvoření podmínek pro jejich rozvoj musí být prováděny plánovitě a tak, aby jiné společenské zájmy byly tím dotčeny jen v míře potřebné pro tuto ochranu.
§ 3.
Přírodní léčebné lázně jsou zařízení preventivní a léčebné péče, která při provádění této péče využívají především místních přírodních léčivých zdrojů nebo příznivých klimatických podmínek (lázeňská péče).
§ 4.
Přírodní léčivé zdroje jsou zdroje přirozeně se vyskytujících vod, plynů a emanací, jakož i ložiska přirozeně se vyskytujících peloidů (rašelin, slatin, bahen a jiných zemin), pokus jsou užitečné lidskému zdraví, takže jich lze používat k léčebným účelům.
§ 5.
Za lázeňské místo prohlásí vláda na návrh ministra zdravotnictví území, na němž jsou nebo mají být zřízeny přírodní léčebné lázně.
ČÁST II.
Národní výbory v lázeňských místech.
§ 6.
Národní výbory v lázeňských místech se starají o všestranný rozkvět přírodních léčebných lázní, pečují o stálé zdokonalení všech zařízení sloužících jejich návštěvníkům a vytvářejí ve svých obvodech příznivé podmínky lázeňského prostředí. Při tom zejména
pečují o ochranu přírodních léčebných lázní a přírodních léčivých zdrojů před všemi rušivými vlivy,
starají se o plánovitou údržbu, výstavbu a zlepšování všech zařízení sloužících lázním a jejich návštěvníkům i o výstavbu celého lázeňského místa,
pečují o potřebná zdravotní, hygienická a protiepidemická opatření, jakož i opatření k zajištění klidu v lázeňských místech,
starají se o dokonalé zásobování lázeňského místa i návštěvníků lázní všemi potřebami a organisují dopravu tak, aby odpovídala potřebám lázeňského místa a požadavkům jeho návštěvníků,
pečují o neustálý kulturní rozkvět lázeňského místa a o hodnotné kulturní pořady pro jeho návštěvníky,
starají se ve spolupráci s jinými orgány a organisacemi všestranně o to, aby lázně byly střediskem účinné léčby i místem příjemného pobytu,
plní i ostatní své úkoly tak, aby byly vytvářeny příznivé podmínky lázeňského prostředí.
§ 7.
(1) Ve významných lázeňských místech může vláda nařízením upravit organisaci a postavení národních výborů a jejich výkonných orgánů tak, aby se mohly především zaměřit na plnění úkolů souvisících s výstavbou těchto lázeňských míst a na péči o jejich návštěvníky; vláda může v těchto