dnes je 25.2.2024

Input:

43/1968 Zb., Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenska Bratislave, v znení účinnom k 1.8.1971

43/1968 Zb.
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
zo 14. marca 1968
o hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky Bratislave
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
63/1971 Zb.
1.8.1971
mení a dopĺňa 15 novelizačných bodov
V snahe zvýrazniť postavenie Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky a súčasne v snahe vytvoriť pre činnosť národných výborov a ďalší rozvoj Bratislavy tomuto postaveniu zodpovedajúce podmienky
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
Základné ustanovenia
§ 1
Hlavné mesto Slovenskej socialistickej republiky Bratislava tvorí osobitnú územnú jednotku; nie je súčasťou žiadneho kraja.
§ 2
Orgánom socialistickej štátnej moci a správy v hlavnom meste Slovenskej socialistickej republiky Bratislave je Národný výbor hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy (ďalej len „národný výbor hlavného mesta“), ktorý je priamo riadený vládou Slovenskej socialistickej republiky.
§ 3
(1) Územie hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy sa člení na tieto mestské obvody:
Bratislava I - Staré Mesto
Bratislava II - Ružinov
Bratislava III - Vinohrady
Bratislava IV - Devín
Bratislava V - Petržalka.
(2) K územiu hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy sa z územia Okresu Bratislava - vidiek pripája a do priľahlých mestských obvodov začleňuje územie obcí: Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Záhorská Bystrica, Devínska Nová Ves, Jarovce, Rusovce a Čunovo.
(3) Územie mesta tvoria tieto mestské časti (katastrálne územia): Staré Mesto, Nivy, Vinohrady, Nové Mesto, Ružinov, Prievoz, Trnávka, Vajnory, Rača, Lamač, Dúbravka, Devín, Karlova Ves, Petržalka, Podunajské Biskupice, Vrakuňa, Záhorská Bystrica, Devínska Nová Ves, Jarovce, Rusovce a Čunovo.
(4) Podrobné vymedzenie územia mestských obvodov vyhlási Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky.
(5) Vytvoriť alebo zrušiť mestský obvod možno zákonom Slovenskej národnej rady. Podstatne zmeniť územie mestského obvodu, pokiaľ sa tým súčasne podstatne nemení územie Západoslovenského kraja, patrí vláde Slovenskej socialistickej republiky; iné zmeny územia mestských obvodov vykonáva národný výbor hlavného mesta.
§ 4
(1) Orgánmi socialistickej štátnej moci a správy v mestských obvodoch hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy sú obvodné národné výbory.
(2) V častiach mestských obvodov vytvorených začlenením obcí uvedených v § 3 ods. 2 a v mestských častiach Vajnory a Rača sú miestne národné výbory riadené obvodnými národnými výbormi; majú pôsobnosť podľa zákona o národných výboroch.
§ 5
Národný výbor hlavného mesta s obvodnými národnými výbormi a miestnymi národnými výbormi plní na území mesta úlohy národných výborov všetkých stupňov.
§ 6
Národný výbor hlavného mesta, obvodné národné výbory a miestne národné výbory sa pri zabezpečovaní výstavby a rozvoja mesta spravujú zásadou, že rozvoj hospodárskej a kultúrnej výstavby Bratislavy ako hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky je dôležitým celospoločenským záujmom. Touto zásadou sa pri plnení svojich úloh, pokiaľ sa týkajú záujmov mesta, spravujú aj vláda Slovenskej socialistickej republiky a ústredné orgány štátnej správy