dnes je 28.5.2024

Input:

44/1948 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o revizi první pozemkové reformy

č. 44/1948 Zb.
ZÁKON
ze dne 21. března 1948,
kterým se mění a doplňuje zákon o revisi první pozemkové reformy.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. I
Zákon ze dne 11. července 1947, č. 142 Sb., o revisi první pozemkové reformy, se mění a doplňuje takto:
1. § 6, odst. 2, písm. b) se na konci doplňuje tímto ustanovením:
„Osobní náležitosti, uvedené pod č. 1 až 3, u osob, které pozbyly pozemkového majetku (§ 1) pod tlakem okupace nebo v důsledku národní, rasové nebo politické persekuce (zákon ze dne 16. května 1946, č. 128 Sb., o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vzcházejících), se posuzují při revisi podle doby, kdy nastala událost, která jest důvodem pro navrácení a předešlý stav. U účastníků národního boje za osvobození (§§ 1 a 6 zákona ze dne 19. prosince 1946, č. 255 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození) povolí ministr zemědělství v případech zvláštního zřetele hodných na návrh ministra národní obrany výjimky z ustanovení předchozí věty.“
2. § 6, odst. 3 zní:
„(3) Je-li místní potřeba půdy naléhavá k uspokojení uchazečů oprávněných podle § 8, odst. 1, nebo žádá-li to veřejný zájem, lze na návrh rolnické komise převzíti celý zbytkový statek nebo jeho část.“
3. V § 6, odst. 4, první větě se vsunují na konci slova: „nebo v odstavci 3.“
4. V § 6, odst. 5 se připojuje na konci tato věta:
„Bližší předpisy k provádění tohoto ustanovení stanoví ministr zemědělství vyhláškou v Úředním listě, která se na Slovensku uveřejní též v Úředním věstníku.“
5. § 7, odst. 2 zní:
„(2) Za půdu, která bude vyvlastněna podle § 1, odst. 3, se poskytuje náhrada ve výši průměrné obecné ceny za posledních 10 let před vyvlastněním nebo ve výši obecné ceny v době vyvlastnění, je-li tato nižší, vždy však se srážkou 20 %.“
6. V § 7, odst. 3 se nahrazují slova „obecnou cenu“ slovy „cenu podle odstavce 2“.
7. V § 7, odst. 5, první větě se nahrazují slova „do výše obecné ceny převzatého majetku“ slovy „do výše náhrady za převzatý majetek“.
8. § 8, odst. 6 zní:
„(6) Přídělové řízení provede ministerstvo zemědělství (na Slovensku pověřenectvo zemědělství a pozemkové reformy podle směrnic ministerstva zemědělství) v součinnosti se zástupci uchazečů (rolnickými komisemi). Rolnické komise jsou místní a okresní. Místní rolnickou komisi, skládající se z 5 až 10 členů, zvolí si oprávnění uchazeči (odstavce 1 a 3) při místním národním výboru, v jehož obvodu se nachází půda tvořící předmět revise nebo získaná pro účely přídělu, a v sousedních zájmových obcích. Zástupci místních rolnických komisí zvolí na schůzi okresní rolnickou komisi při okresním národním výboru, která může míti nejvýše 10 členů.“
9. § 8, odst. 9 zní:
„(9) Bližší předpisy k provedení ustanovení odstavců 1 až 8, zejména o nejvyšší přípustné výměře přídělu, směně půdy, jakož i o složení, ustavení a působnosti rolnických komisí, vydá vláda nařízením.“
10. § 9, odst. 1, č. 3 zní:
„3. ustanovení § 5, odst. 1 a 2 zák. č. 16/1947 Sb.