dnes je 8.12.2023

Input:

44/1959 Sb., Vládní nařízení, kterým se stanoví Statut Státní plánovací komise, platné do 16.7.1963

č. 44/1959 Zb.
[zrušené č. 52/1963 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 17. července 1959,
kterým se stanoví statut Státní plánovací komise
Vláda Republiky československé stanoví podle § 2 odst. 6 zákona č. 41/1959 Sb., o Státní plánovací komisi:
§ 1
(1) Státní plánovací komise je ústředním orgánem vlády pro plánování rozvoje národního hospodářství Republiky československé.
(2) Státní plánovací komise plní tyto hlavní úkoly:
a) vypracovává návrhy plánů rozvoje národního hospodářství, zejména plánů perspektivních, a předkládá je vládě;
b) provádí systematický rozbor rozvoje národního hospodářství, zjišťuje odchylky od plánovaných proporcí rozvoje národního hospodářství, na základě svých zjištění předkládá vládě iniciativní návrhy a zapracovává potřebná opatření do návrhů plánů; odhaluje rezervy v národním hospodářství a navrhuje využívání dodatečných zdrojů;
c) provádí ve státních plánech rozvoje národního hospodářství v rámci proporcí a koncepcí stanovených vládou změny nezbytné k řešení nepředvídaných problémů, k hospodárnějšímu využití prostředků nebo ke zvýšení celkové efektivnosti národního hospodářství;
d) předkládá vládě zásadní návrhy rozvoje jednotlivých oblastí, vypracované na základě rozboru rozmístění výrobních sil, jakož i návrhy umístění národohospodářsky významných investičních akcí. V návrzích sleduje rovnoměrné rozmístění výrobních sil, přiblížení nově budovaných závodů ke zdrojům surovin a oblastem spotřeby a vyloučení zbytečně dlouhých a vstřícných přeprav;
e) uplatňuje důsledně zásadu neustálého rozvíjení hospodářské a vědeckotechnické spolupráce se Svazem sovětských socialistických republik a s ostatními zeměmi socialistického tábora cestou prohlubování mezinárodní socialistické dělby práce a kooperace ve výrobě; zajišťuje jednotu prací v oblasti mezinárodní hospodářské a vědeckotechnické spolupráce, připravuje a předkládá vládě návrhy řešení zásadních otázek této spolupráce;
f) usměrňuje řešení výstavby významných investic již v období plánovací přípravy s cílem zabezpečit maximální hospodářskou efektivnost;
g) řídí postup prací při vypracování plánů rozvoje národního hospodářství, vydává k tomu účelu závazné pokyny a sjednocuje činnost ústředních orgánů a národních výborů při přípravě a provádění plánů;
h) stanoví metodiku plánování národního hospodářství a prověřuje její plnění; činí opatření k všestrannému rozvíjení plánovací metodiky; pečuje o posilování plánovitosti na všech stupních řízení a napomáhá nižším plánovacím orgánům ve zvyšování úrovně plánování;
ch) stanoví na základě státních plánů dílčí úkoly jednotlivým ústředním orgánům a krajským národním výborům;
i) předkládá vládě návrhy zásadních opatření v oblasti plánování a tvorby cen, řídí, koordinuje a kontroluje plánování a tvorbu cen;
j) vypracovává posudky návrhů hospodářského dosahu, které vládě předkládají jiné orgány, rozbory a návrhy podle usnesení vlády, jakož i z vlastní iniciativy materiály pro informaci vlády;
k) usměrňuje přípravu kvalifikovaných kádrů pro plánovací a řídicí hospodářskou činnost v učilištích, řízených ministerstvem školství a kultury; přitom vychází