dnes je 8.12.2023

Input:

44/1962 Sb., Vyhláška ministerstva zdravotnictví, kterou se mění a doplňuje léčebný řád

č. 44/1962 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva zdravotnictví
ze dne 20. dubna 1962,
kterou se mění a doplňuje léčebný řád
Ministerstvo zdravotnictví stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 5 a § 16 odst. 1 zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči, ve znění pozdějších předpisů (vyhláška č. 19/1957 Sb. a zákon č. 78/1959 Sb.):
Čl. I
Bezplatná preventivní a léčebná péče se v plném rozsahu rozšiřuje na družstevní rolníky. Proto se vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 164/1958 Ú. l., kterou se stanoví rozsah a podmínky poskytování preventivní a léčebné péče (léčebný řád), ve znění vyhlášky č. 242/1959 Ú. l., mění a doplňuje takto:
1. § 3 odst. 1 zní:
„(1) Stát poskytuje bezplatnou ambulantní i ústavní péči
1. zaměstnancům, učňům, domáckým dělníkům a jiným osobám postaveným z hlediska poskytování bezplatné péče na roveň zaměstnancům (§ 4),
2. členům výrobních družstev,
3. členům jednotných zemědělských družstev a osobám pracujícím trvale v jednotném zemědělském družstvu, které nejsou jeho členy ani nejsou v pracovním poměru k družstvu1(dále jen „osoby trvale pracující v družstvu“),
4. důchodcům podle předpisů o zabezpečení nepracujících důchodců a o sociálním zaopatření příslušníků ozbrojených sil, jakož i osobám, kterým byla přiznána záloha na důchod,
5. rodinným příslušníkům (§ 6) osob uvedených pod č. 1 až 4, jakož i rodinným příslušníkům účastníků nemocenské péče v ozbrojených silách, i když tito účastníci neměli před nástupem služby v ozbrojených silách nárok na bezplatnou ambulantní a ústavní péči.“
2. § 6 včetně nadpisu zní:
㤠6
Rodinní příslušníci
Za rodinné příslušníky zaměstnanců a jiných osob postavených jim na roveň, členů výrobních družstev, členů jednotných zemědělských družstev, osob trvale pracujících v družstvu a důchodců (dále jen „oprávněných“) se považují,
a) pokud nemají nárok na bezplatnou péči podle jiných ustanovení tohoto řádu,
1. manželka (manžel), jakož i bývalá manželka (manžel), jestliže oprávněný má vůči ní vyživovací povinnost,
2. děti ve věku od 15 do 25 roků, jestliže se soustavně připravují předepsaným výcvikem nebo studiem na budoucí povolání nebo jsou pro nemoc nebo tělesnou či duševní vadu trvale neschopny k práci,
3. družka (druh), jestliže žije s oprávněným ve společné domácnosti aspoň tři měsíce,
b) pokud nemají nárok na bezplatnou péči podle jiných ustanovení tohoto řádu a jsou výživou převážně odkázáni na oprávněného,
1. schovanci, vnuci a sourozenci ve věku od 15 do 25 roků, jestliže se soustavně připravují předepsaným výcvikem nebo studiem na budoucí povolání nebo jsou pro nemoc nebo tělesnou či duševní vadu trvale neschopni práce,
2. rodiče, prarodiče, tchán a tchyně,
3. sestra nebo dcera, která vede ovdovělému nebo rozvedenému (rozloučenému) oprávněnému domácnost, pokud v ní pečuje o jeho děti ve věku do 15 let,
c) pokud nemají nárok na bezplatnou péči podle jiných ustanovení tohoto řádu, jsou výživou převážně odkázáni na oprávněného a jsou pro nemoc nebo tělesnou či duševní vadu trvale neschopni k práci nebo se jako osoby se změněnou pracovní schopností odborně připravují předepsaným výcvikem