dnes je 2.12.2023

Input:

44/1966 Sb., Vyhláška ministerstva zdravotnictví o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví, platné do 31.8.1971

č. 44/1966 Zb.
VYHLÁŠKA
ministerstva zdravotnictví
ze dne 13. června 1966
o zdravotnických pracovních a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
Ministerstvo zdravotnictví stanoví v dohodě s ministerstvem školství a kultury a s ostatními zúčastněnými ústředními úřady a orgány podle § 54 odst. 1 a § 58 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu:
ČÁST PRVNÍ
KATEGORIE ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Lékaři
§ 1
(1) Lékaři obstarávají úkoly vyžadující vysokoškolské lékařské vzdělání, zejména určují diagnózu, stanoví léčebný plán i plán hygienických a protiepidemických opatření, určují zdravý způsob života a práce, provádějí výběr osob,které mají být zařazeny do soustavné dispenzární péče, ukládají izolaci a karanténní opatření, vydávají posudky, předpisují léky a provádějí léčebné výkony.
(2) Lékaři řídí a kontrolují práci přidělených spolupracovníků a vedou je soustavně ke zvyšování úrovně jejich práce.
§ 2
(1) Způsobilost k výkonu lékařského povolání se získává ukončením studia a složením předepsaných zkoušek na fakultě všeobecného lékařství, fakultě dětského lékařství a lékařské fakultě hygienické.
(2) Absolventi fakulty dětského lékařství a fakulty všeobecného lékařství - dětského směru získávají způsobilost k výkonu povolání především v péči o děti, absolventi lékařské fakulty hygienické k výkonu povolání především v hygieně a epidemiologii. Absolventi stomatologického směru fakulty všeobecného lékařství získávají způsobilost k výkonu lékařského povolání jen v péči o chrup a dutinu ústní.
(3) Ministerstvo zdravotnictví může ze závažných důvodů udělit absolventu stomatologického směru fakulty všeobecného lékařství povolení k výkonu povolání v jiném úseku zdravotnických služeb, než pro který získal způsobilost, a stanovit potřebné podmínky. Absolventům fakulty dětského lékařství, fakulty všeobecného lékařství - dětského směru a absolventa lékařské fakulty hygienické může takové povolení udělit krajský národní výbor.
§ 3
(1) Farmaceuti obstarávají úkoly vyžadující vysokoškolské farmaceutické vzdělání, zejména při přípravě, výrobě, výdeji, distribuci a kontrole léčiv a při speciálních laboratorních pracích.
(2) Farmaceuti v lékárnách zejména přijímají recepty a posuzují je, zda odpovídají příslušným předpisům, připravují léky, vydávají léky na předpis lékaře po provedení konečné kontroly a kontrolují farmaceutické suroviny pro přípravu léků.
(3) Farmaceuti řídí a kontrolují práci přidělených spolupracovníků a vedou je soustavně ke zvyšování úrovně jejich práce.
(4) Způsobilost k výkonu povolání farmaceuta se získává ukončením studia a složením předepsaných zkoušek na farmaceutické fakultě.
§ 4
Dentisté
(1) Dentisté poskytují ambulantní léčebně preventivní péče o chrup. Přitom jsou oprávněni
a) odstraňovat zubní kámen a povlak,
b) přibrušovat zuby,
c) zhotovovat pevné a snímací upevňovací dlahy,
d) odstraňovat citlivost zubů impregnací,
e) otevírat a plnit (plombovat) zuby a kořeny včetně ošetření kořene
f) vytahovat zuby a kořeny s výjimkou případů vyžadujících lékařské ošetření,
g) zhotovovat a