dnes je 21.4.2024

Input:

44/1969 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kanady o letecké dopravě, platné do 12.3.1996

č. 44/1969 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 10. dubna 1969
o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kanady o letecké dopravě
Dne 20. března 1969 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kanady o letecké dopravě.
Podle svého článku 19 vstoupila Dohoda v platnost dnem 20. března 1969.
České znění Dohody se vyhlašuje současně.
 
Za ministra:
V. Pleskot v. r.
 
DOHODA
mezi vládou Československé republiky a vládou Kanady o letecké dopravě
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Kanady
jsouce smluvními stranami Úmluvy o mezinárodním civilním letectví podepsané v Chigacu dne 7. prosince 1944 a
vedeny přáním uzavřít dohodu za účelem rozvíjení vztahů v letecké dopravě mezi Československou socialistickou republikou a Kanadou
dohodly se takto:
Článek 1
Pro účely této Dohody
a) výraz „Dohoda“ bude znamenat tuto Dohodu a její přílohu;
b) výraz „letecké úřady“ bude znamenat v případě Československé socialistické republiky ministerstvo dopravy. Správu civilního letectví, v případě Kanady ministra dopravy a Kanadskou dopravní komisi nebo v obou případech jakoukoliv osobu nebo orgán, který bude oprávněn vykonávat působnost náležející nyní uvedeným úřadům.
Článek 2
Každá smluvní strana udělí druhé smluvní straně práva uvedená v této Dohodě a její příloze, aby na tratích tam stanovených byly zřízeny pravidelné obchodní letecké služby pro přepravu cestujících, zboží a pošty (dále nazývané „dohodnuté služby“).
Článek 3
Každá smluvní strana bude mít právo označit diplomatickou nótu letecký podnik, který bude provozovat dohodnuté služby na kterékoli trati stanovené pro ni v seznamu linek, a nahradit dříve určený letecký podnik jiným leteckým podnikem.
Článek 4
1. Jakmile letecké úřady každé smluvní strany obdrží zprávu o označení provedeném druhou smluvní stranou, udělí takto určenému leteckému podniku příslušné oprávnění k provozu dohodnutých služeb, pro které byl podnik určen. Oprávnění bude uděleno s výhradou ustanovení článku 5 této Dohody v nejkratší lhůtě příslušné podle zákonů dané země.
2. Letecké úřady jedné smluvní strany mohou požadovat, aby jim letecký podnik určeny druhou smluvní stranou prokázal, že je s to splnit podmínky stanovené zákony a předpisy, jež tyto letecké úřady obvykle a přiměřeně uplatňují při provozu mezinárodních pravidelných leteckých služeb.
Článek 5
1. Každá smluvní strana si vyhrazuje právo odepřít a odvolat oprávnění nebo uložit podmínky v oprávnění vydaném leteckému podniku určenému druhou smluvní stranou podle článku 3 této Dohody
(a) v případě, že letecký podnik neprokáže leteckým úřadům první smluvní strany podle zákonů a předpisů, které tyto úřady obvykle a přiměřeně uplatňují, svou způsobilost;
(b) v případě, že není přesvědčena o tom, že podstatná část vlastnictví a skutečná kontrola leteckého podniku náleží smluvní straně, která určuje letecký podnik, nebo jejím státním příslušníkům.
(c) v případě, že není přesvědčena o tom, že podstatná část vlastnictví a skutečná