dnes je 25.2.2024

Input:

44/1970 Sb., Vyhláška ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí, kterou se provádí zákon o cestovních dokladech, platné do 30.6.1991

č. 44/1970 Zb.
[zrušené č. 216/1991 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva vnitra Československé socialistické republiky a ministerstva zahraničních věcí
ze dne 13. dubna 1970,
kterou se provádí zákon o cestovních dokladech
Ministerstvo vnitra Československé socialistické republiky a ministerstvo zahraničních věcí stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 7 zákona č. 63/1965 Sb., o cestovních dokladech:
Druhy cestovních dokladů
§ 1
(1) Cestovními doklady občanů Československé socialistické republiky k překročení státních hranic Československé socialistické republiky a k pobytu v cizině jsou:
a) cestovní pas, zvláštní pas, služební pas a diplomatický pas opatřené příslušnou výjezdní doložkou,
b) cestovní příloha k občanskému průkazu, turistická propustka, pohraniční propustka, průkaz pro překročení státních hranic a jiné cestovní doklady, které budou vydávány na základě mezinárodních smluv sjednaných Československou socialistickou republikou,
c) cestovní průkaz,
d) cestovní soupiska, kterou lze vydat výjimečně jako společný cestovní doklad účastníkům hromadného zájezdu do ciziny.
(2) Cestuje-li do ciziny nezletilý mladší 15 let společně s rodiči a nemá vlastní cestovní doklad, zapisuje se do cestovního dokladu rodičů.
(3) Cestovním dokladem osob bez státní příslušnosti, jež mají trvalý pobyt v Československé socialistické republice, je cestovní průkaz totožnosti.
(4) Cestovní doklady jsou majetkem československého státu.
§ 2
Cestovní doklad obsahuje osobní údaje držitele a údaje o územní a časové platnosti.
§ 3
(1) Pas se vydává s územní platnosti do všech států světa zpravidla na 5 let; platnost pasu může být prodloužena.
(2) Pro použití pasu k cestě do ciziny a k pobytu v cizině jsou rozhodující údaje ve výjezdní doložce (§ 6).
§ 4
(1) Cestovní příloha k občanskému průkazu je dokladem k cestě do států v ní uvedených, s nimiž Československá socialistická republika uzavřela dohody umožňující cesty na základě tohoto cestovního dokladu.
(2) Turistická propustka je spolu s občanským průkazem dokladem k cestě do smluvně vymezených oblastí sousedního státu.
(3) Pohraniční propustka je spolu s občanským průkazem dokladem opravňujícím občana, který má trvalý pobyt v pásmu pohraničního styku, k cestě do smluvně vymezených oblastí sousedního státu.
(4) Průkaz pro překročení státních hranic se vydává na základě mezistátních dohod se sousedními státy a opravňuje občana, který plní pracovní úkoly na státních hranicích, pohybovat se do smluvně určené vzdálenosti na území sousedního státu.
§ 5
Cestovní průkaz je náhradním cestovním dokladem k jednotlivé cestě, s územní a časovou platností omezenou účelem cesty. Vydává se čs. občanům, kteří nemají jiný cestovní doklad, zejména k návratu do Československé socialistické republiky a v naléhavých případech výjimečně též k cestě do států, které jej jako cestovní doklad uznávají.
§ 6
Výjezdní doložka
(1) Výjezdní doložka obsahuje údaje, pro které státy, k jakému účelu, na kolik cest a na jakou dobu platí.
(2) Udělení výjezdní doložky