dnes je 17.4.2024

Input:

45/1945 Sb., Vyhláška o úplném znění vládního nařízení o volbě a pravomoci národních výborů

č. 45/1945 Zb.
[zrušené nepriamo č. 13/1954 Zb.]
VYHLÁŠKA MINISTRA VNITRA
ze dne 24. srpna 1945
o úplném znění vládního nařízení o volbě a pravomoci národních výborů.
Podle čl. II, odst. 2 vládního nařízení ze dne 7. srpna 1945, č. 44/1945 Sb., kterým se mění vládní nařízení ze dne 5. května 1945, č. 4 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů, vyhlašuji v příloze úplné znění vládního nařízení ze dne 5. května 1945, č. 4 Sb., o volně a pravomoci národních výborů.
 
Nosek v. r.
 
Příloha k vyhlášce Sb. č. 45/1945
Vládní nařízení o volbě a pravomoci národních výborů.
Podle ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 4. prosince 1944, č. 18 Úř. věst. čsl. (příloha k vyhlášce č. 43/1945 Sb.), o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění, vydává vláda republiky Československé za podpisu presidenta republiky toto nařízení :
§ 1.
(1) Na osvobozeném území Československé republiky buďtež vytvořeny a pokud možno v nejkratší době po vytvoření volbami podle zásad československých volebních řádů a podle zvláštního vládního nařízení obnoveny místní, okresní a zemské národní výbory jakožto orgány zastupitelské a orgány veřejné správy ve všech jejích oborech.
(2) Dokud nebudou vydány podrobnější předpisy o organisaci národních výborů a jejich jednací řády, určí zatímně vnitřní organisaci národních výborů, způsob, a jakým vykonávají svou působnost, a způsob jednání jejich složek ministr vnitra.
(3) Jakožto orgány státní správy jsou národní výbory podřízeny vládě.
(4) Národní výbory podléhají kontrole lidu. Lid může jejich členy odvolati a nahraditi jinými. Způsob odvolání a nahrazování bude určen volebním řádem; dokud se tak nestane, pečují o řádné ustavení, odvolání nebo doplňování národních výborů nadřízené orgány.
§ 2.
(1) V každé obci se ustaví místní národní výbor.
(2) Místní národní výbor spravuje v obvodu své působnosti všechny veřejné záležitosti, pokud nejsou spravovány jiným veřejným orgánem.
(3) Místní národní výbor vykonává, vedle jiných úkolů zvláštními předpisy jemu uložených, přímo nebo svým úřadem pravomoc, kterou podle dosavadních předpisů vykonávalo obecní (městské) zastupitelstvo, obecní (městská) rada a starosta obce (města). Ve městech, která podle svých zřízení vykonávala dosud též působnost okresních úřadů, vykonává místní národní výbor též působnost okresního národního výboru.
(4) Dnem ustavení místního národního výboru zaniká obecní (městské) zastupitelstvo.
(5) Obecní (městský) úřad stává se po zániku obecního (městského) zastupitelstva úřadem místního národního výboru a provádí jeho rozhodnutí a opatření.
(6) Místní národní výbor ihned propustí zaměstnance všech kategorií, kteří se provinili proti národním a státním zájmům.
(7) Místní národní výbor je podřízen okresnímu národnímu výboru, ve městech se zvláštním statutem zemskému národnímu výboru.
(8) Počet členů místního národního výboru je stejný jako počet členů obecního (městského) zastupitelstva.
(9) Plenární schůze místního národního výboru jsou veřejné.
§ 2a.
(1) V hlavním městě Praze ustaví se ústřední národní výbor hlavního města Prahy (v dalším ústřední národní výbor).