dnes je 21.7.2024

Input:

45/1946 Sb., Vládní nařízení, kterým se vydává statut a jednací řád Fondů národní obnovy

č. 45/1946 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 1. března 1946,
kterým se vydává statut a jednací řád Fondů národní obnovy.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 3, odst. 7 dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945, č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy:
§ 1.
(1) Fondy národní obnovy při osidlovacích úřadech v Praze a v Bratislavě jsou samostatnými právnickými osobami.
(2) Působnost Fondu národní obnovy v Praze se vztahuje na oblast zemí České a Moravskoslezské a jeho sídlem je Praha. Působnost Fondu národní obnovy v Bratislavě se vztahuje na Slovensko a jeho sídlem je Bratislava.
(3) Fondy národní obnovy (dále jen fondy) zastupuje příslušná finanční prokuratura; rada (§ 3) může svěřiti zastupování v určitých věcech úředníkům fondů nebo jiným osobám (§ 3, odst. 1 dekretu č. 108/1945 Sb. - dále jen dekret).
§ 2.
(1) Fond podléhá osidlovacímu úřadu, při němž je zřízen.
(2) V čele každého fondu je předseda, kterého jmenuje a zprošťuje funkce vláda na návrh ministra vnitra po slyšení předsedy příslušného osidlovacího úřadu. Funkční požitky předsedy upraví vláda.
(3) Předseda řídí práce fondu za spolupráce a podle směrnic rady (§ 3) a zastupuje fond navenek.
(4) Je-li předseda fondu zaneprázdněn, zastupuje ho místopředseda, kterého na návrh předsedy fondu a po slyšení předsedy osidlovacího úřadu jmenuje a zprošťuje funkce vláda, jež též upraví jeho funkční požitky.
§ 3.
Rada.
(1) Předseda osidlovacího úřadu a jeho náměstek s předsedou a místopředsedou fondu tvoří radu, která usměrňuje činnost osidlovacího úřadu a fondu mu podléhajícího a určuje jejich všeobecný věcný i časový pracovní program.
(2) Předseda osidlovacího úřadu, a je-li zaneprázdněn, jeho náměstek, svolává radu nejméně jednou za měsíc a řídí její jednání podle jednacího řádu, na němž se rada usnese.
(3) Radě přísluší rozhodnouti o všech zásadních věcech, spadajících do působnosti jak osidlovacího úřadu, tak i fondu.
(4) Schůzí rady může se zúčastniti i generální tajemník ústřední komise pro vnitřní osídlení nebo jiný člen ústřední komise, jí určený, s hlasem poradním. Svolávající člen rady (odstavec 2) vyrozumí předsednictvo ústřední komise pro vnitřní osídlení včas o konání schůze a jejím pořadu.
§ 4.
Působnost fondu.
(1) Fondu přísluší obstarávání úkolů souvisících se zatímní správou konfiskovaného majetku a jeho rozdělením, zejména:
1. zjistiti veškerý majetek konfiskovaný podle § 1 dekretu, říditi jeho soupis a učiniti všechna opatření k tomu potřebná ve spolupráci s národními výbory;
2. učiniti podle příslušných směrnic (§ 5, odst. 1, č. 2 dekretu) - pokud se tak nestalo - v dohodě s příslušnými národními výbory a ministerstvy a jejich prostřednictvím potřebná opatření na zajištění, převzetí, úschovu, udržování a správu tohoto majetku a dozírati na jejich provedení. hrozí-li nebezpečí škody, může fond podle usnesení rady po dohodě s příslušnými ministerstvy, pokud se týče pověřenectvy, úřady a zemskými národními výbory, převzíti konfiskovaný majetek do vlastní správy;
3. požadovati vydání konfiskovaného majetku od neoprávněných držitelů, po případě