dnes je 19.4.2024

Input:

45/1949 Sb., Nařízení ministra financí o povinném zřízení šekových účtů místních národních výborů a o jejich povinném zapojení do šekové služby Poštovní spořitelny, národního podniku, platné do 16.5.1954

č. 45/1949 Zb.
[zrušené č. 279/1949 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra financí
ze dne 29. ledna 1949
o povinném zřízení šekových účtů místních národních výborů a o jejich povinném zapojení do šekové služby Poštovní spořitelny, národního podniku.
Ministr financí nařizuje v dohodě s ministrem vnitra podle § 43, odst. 3 zákona ze dne 21. prosince 1948, č. 280 Sb., o krajském zřízení:
§ 1.
Místní národní výbory jsou povinna do 15 dnů ode dne vyhlášení tohoto nařízení zříditi šekové účty u Poštovní spořitelny, národního podniku a ve svém platebním styku používati s výjimkami uvedenými v § 2 výhradně šekové služby této spořitelny.
§ 2.
(1) V hotovosti smějí býti konány toliko menší platby.
(2) Platby na obecní dávky a poplatky a platby na nájemné (pachtovné) z obecních budov a pozemků jest přípustné přijímati v hotovosti pouze u těch místních národních výborů, v jejichž sídle není sběrna Poštovní spořitelny, národního podniku.
§ 3.
(1) Denní pokladní hotovost místního národního výboru nesmí překročiti u obcí s počtem obyvatel
 
do 500
2 000 Kčs,
nad 500 do 1 000
5 000 Kčs,
nad 1000 do 2 000
8 000 Kčs,
nad 2000 do 5 000
10 000 Kčs,
nad 5000 do 10 000
20 000 Kčs.
(2) U obcí s počtem obyvatel nad 10 000 nesmí denní pokladní hotovost překročiti částku, které jest nezbytně potřebí na nejnutnější denní platby a běžný provoz.
§ 4.
Částky přesahující pokladní hotovost stanovenou v § 3 nutno denně odváděti na šekový účet místního národního výboru u Poštovní spořitelny, národního podniku.
§ 5.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
 
Zápotocký v. r.
Dr. Dolanský v. r.