dnes je 22.6.2024

Input:

45/1950 Sb., Nařízení o národním pojištění brigádníků

č. 45/1950 Zb.
NAŘÍZENÍ
ministra práce a sociální péče
ze dne 2. května 1950
o národním pojištění brigádníků.
Ministr práce a sociální péče nařizuje podle § 3 odst. 5 zákona č. 99/1948 Sb., o národním pojištění, ve znění čl. I zákona č. 269/1949 Sb.:
První oddíl.
Všeobecná ustanovení.
§ 1.
Základní ustanovení.
Brigádníci jsou pojištěni podle zákona o národním pojištění (dále jen „ zákon“) jako zaměstnanci v pracovním poměru s odchylkami, které stanoví toto nařízení, pokud jde o rozsah, podmínky a způsob provádění pojištění.
§ 2.
Vymezení pojmů.
(1) Brigádníky podle tohoto nařízení jsou, kdo v rámci organisované akce dobrovolně vypomáhají po dobu nejvýše 6 měsíců při plnění úkolů důležitých ve veřejném zájmu, aniž přitom jde o jejich obvyklé zaměstnání (dále jen „brigáda“).
(2) Za organisovanou se považuje akce, kterou pořádají orgány veřejné správy, školy, politické strany, celostátní masové organisace nebo vrcholné zájmové organisace; jiní činitelé, jen pokud jim k pořádání akce dá souhlas příslušný národní výbor. Trvá-li brigáda déle než 7 dní, vyžaduje se vždy souhlasu okresního národního výboru.
(3) Za brigádníky se podle tohoto nařízení nepovažují:
1. osoby, které sice dobrovolně vypomáhají při plnění úkolů důležitých ve veřejném zájmu, avšak jinak než v rámci organisované akce; jejich pojištění se posuzuje podle ustanovení zákona platných pro zaměstnance v pracovním poměru, po případě podle předpisů vydaných podle zákona;
2. zaměstnanci, kteří konají činnost uvedenou v odstavci 1 pro svého zaměstnavatele; tato činnost se považuje za výkon prací v jejich pracovním poměru.
(4) Dočasným zaměstnavatelem se v tomto nařízení rozumí osoba, na jejíž vrub nebo v jejíž prospěch se brigáda koná.
(5) Stálým zaměstnavatelem se rozumí zaměstnavatel, k němuž byl brigádník před nastoupením práce v brigádě naposledy v pracovním poměru.
Druhý oddíl.
Placené brigády do 7 dní a brigády bezplatné.
§ 3.
Rozsah pojištění.
(1) Tento oddíl (§§ 3 až 8) upravuje pojištění brigádníků,
1. jde-li o brigádu, v niž účast má trvati nejdéle 7 dní po sobě jdoucích, při čemž se dny pracovního volna započítávají, nebo
2. jde-li o činnost v brigádě, která je vykonávána bezplatně vedle brigádníkova obvyklého zaměstnání (obvyklé činnosti); přitom se nehledí k naturálním zaopatření poskytovanému po dobu účasti v brigádě.
(2) Pojištění trvá jen ve dnech, v nichž se brigádník účastní brigády. Ochranná lhůta (§ 52 zákona) z tohoto pojištění neplyne.
§ 4.
Rozsah dávek.
(1) Z pojištění podle § 3 náležejí tyto dávky:
1. v případě nemoci brigádníkům věcné dávky národního pojištění nemocenského podle §§ 27 a 28 zákona;
2. při pracovním úrazu peněžité dávky národního pojištění nemocenského v rozsahu stanoveném v § 5 a odškodnění za pracovní úrazy podle zákona (§§ 77 až 88);
3. při úmrtí brigádníka pohřebné podle § 49 odst. 1 a 2 zákona.
(2) Dávky se poskytují brigádníkům (pozůstalým), jen pokud na ně nemají nárok již z jiného pojištění podle zákona. Ochranná lhůta z tohoto jiného pojištění plyne i v době trvání pojištění podle § 3.
§ 5.
Nemocenské při pracovním úrazu.
Utrpí-li brigádník pracovní úraz (§ 18), náleží mu po dobu, kterou pozbyl