dnes je 16.4.2024

Input:

45/1961 Sb., Vyhláška Státního úřadu statistického o jednotném třídění základních prostředků v národohospodářské evidenci

č. 45/1961 Zb.
VYHLÁŠKA
Státního úřadu statistického
ze dne 27. března 1961
o jednotném třídění základních prostředků v národohospodářské evidenci
Státní úřad statistický stanoví v dohodě s ministerstvem financí podle § 2 odst. 2 zákona č. 108/1951 Sb., o organizaci národohospodářské evidence:
§ 1
Státní socialistické organizace jsou povinny počínajíc 1. lednem 1962 třídit ve své národohospodářské evidenci základní prostředky do skupin a podskupin uvedených v příloze této vyhlášky.
§ 2
(1) Na místní národní výbory v obcích do 2000 obyvatel a na organizace jimi řízené se tato vyhláška vztahuje ode dne, který stanoví Státní úřad statistický.
(2) Tato vyhláška se nevztahuje na rozpočtové organizace v oboru působnosti ministerstva národní obrany.
§ 3
Ve výjimečných případech může Státní úřad statistický povolit organizacím zvláštní lhůty pro zavedení jednotného třídění základních prostředků.
§ 4
Zrušuje se část III. oddíl 4 „Třídění základních fondů“ směrnic ministerstva financí, uveřejněných v částce 43 Úředního listu z r. 1954 ve znění směrnic ministerstva financí, uveřejněných v částce 122 Úředního listu z r. 1954.
§ 5
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1962.
 
Předseda:
dr. Fajfr v. r.
 
Příloha vyhlášky č. 45/1961 Sb.
Třídění základních prostředků do skupin a podskupin
 
Skupina 1
-
Budovy včetně příslušenství
Podskupina 11
-
Budovy průmyslově výrobní činnosti
12
-
Budovy pro zemědělskou výrobu a lesní hospodářství
13
-
Budovy pro skladování
14
-
Budovy pro dopravu a spoje
15
-
Budovy pro obchod, veřejné stravování a rekreaci
16
-
Budovy pro zdravotní péči a hygienu
17
-
Budovy pro výchovu, vědu a kulturu
18
-
Budovy administrativní a pomocné
19
-
Budovy obytné
Skupina 2
-
Stavby včetně staveb rozvodných
Podskupina 21
-
Průmyslové výrobní stavby
22
-
Zemědělské a lesní stavby
23
-
Nádrže a skladovací prostory
24
-
Dopravní stavby (cesty a prostranství)
25
-
Stavby na vodních tocích a mořské stavby
26
-
Stavby komunálního typu a ostatní
27
-
Stavby pro výchovu, vědu a kulturu
28
-
Podzemní vedení (podzemní stavby rozvodné)
29
-
Nadzemní vedení
Skupina 3
-
Energetické a hnací stroje a zařízení
Podskupina 31
-
Stroje a zařízení na stlačování plynu a pohyb kapalin
32
-
Vnitřní rozvody (pokud nejsou příslušenstvím)
33
-
Stroje a zařízení uvolňující tepelnou energii
34
-
Stroje a zařízení na výrobu, transformaci a usměrnění elektřiny
35
-
Zařízení na výrobu a hromadění plynů
36
-
Hnací stroje poháněné neelektrickými energiemi
37
-
Hnací stoje na elektrický proud
38
-
Stroje a zařízení uvolňující a využívající jadernou energii
39
-
Zařízení k uvolnění a využití ostatních energií.
Skupina 4
-
Pracovní stroje a zařízení
Podskupina 41
-
Stroje a zařízení pro těžbu a úpravu zemin a nerostů
42
-
Stroje a zařízení na výrobu a zpracování kovů
43
-
Stroje a zařízení na výrobu stavebních hmot, keramiku, sklářství a stavebnictví
44
-
Stroje pro zpracování dřeva a výrobu papíru
45
-
Stroje a zařízení pro chemickou a potravinářskou výrobu
46
-
Stroje pro zpracování textilních surovin, tkanin a tkání