dnes je 3.12.2023

Input:

45/1964 Sb., Vyhláška ministerstva spravedlnosti, kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku, platné do 12.11.1995

č. 45/1964 Zb.
[zrušené č. 87/1995 Z.z.]
VYHLÁŠKA
ministerstva spravedlnosti
ze dne 5. března 1964,
kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku
Ministerstvo spravedlnosti v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány stanoví k provedení § 85 odst. 2, § 161 odst. 2, § 169, 184 písm. a) a c), § 197, 232 odst. 3, § 236, 253, 261, 274, 281 odst. 2, § 282 odst. 2 a 3, § 310 odst. 3, § 318, 320, 387 odst. 1, § 394 odst. 1, § 434 odst. 1, § 444, 445, 447 odst. 2, § 448 odst. 2, § 449 odst. 2 a § 491 odst. 2 občanského zákoníku:
Prodlení s plněním peněžitého dluhu
(K § 85 odst. 2)
§ 1
(1) Výše úroků z prodlení činí 3 procenta ročně.
(2) Výši úroků z prodlení u půjček poskytovaných organizacemi občanům upravuje vyhláška ministerstva financí č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům.
Drobné opravy a obvyklé udržovací náklady souvisící s užíváním bytů a místností nesloužících k bydlení
(K § 161 odst. 2 a § 197)
§ 2
(1) Drobnými opravami souvisícími s užíváním bytů a místností nesloužících k bydlení jsou opravy bytů a uvedených místností, jejich příslušenství a vybavení, jakož i výměny drobných součástek jednotlivých předmětů zařízení nebo vybavení, které jsou uvedeny v příloze této vyhlášky.
(2) Drobnými opravami jsou rovněž jiné opravy bytů a uvedených místností, jejichž příslušenství a vybavení, jakož i výměny drobných součástek jednotlivých předmětů zařízení nebo vybavení v příloze neuvedené, jestliže náklad na jednu opravu zjištěný podle platných cenových předpisů, nepřevýší částku 50, - Kčs. Provádí-li se na téže věci více oprav, které spolu souvisí, je rozhodující součet nákladů na všechny tyto opravy.
§ 3
Náklady spojené s obvyklým udržováním bytů a místností nesloužících k bydlení (dále jen „obvyklé udržovací náklady“) jsou náklady za práce, které se obvykle při delším užívání provádějí, jako např. malování, včetně opravy omítek, odhmyzování, napouštění xylolitové podlahy, drátkování a pastování parket, udržování dřevěného obložení stěn, opravy vestavěného nábytku (opravy a výměny příčlí, zámků a nátěry).
§ 4
Uživatel není povinen hradit náklady na drobné opravy a obvyklé udržovací náklady, vznikla-li jejich potřeba dříve, než místnosti převzal, nebo jestliže vznikly jako důsledek oprav, které je povinna nést organizace.
§ 5
Není-li jiné dohody, hradí uživatelé bytů se společným příslušenstvím náklady na drobné opravy a obvyklé udržovací náklady, spojené s užíváním společného příslušenství poměrně podle počtu osob, které v bytě bydlí. Uživatelé místností nesloužících k bydlení hradí tyto náklady podle poměru plochy, kterou užívají.
§ 6
(1) Ustanovení § 2 až 5 se vztahují i na byty a místnosti nesloužící k bydlení v domech, které jsou v soukromém vlastnictví a na byty a místnosti nesloužící k bydlení přenechané k užívání v rodinných domcích.
(2) Ustanovení § 2 až 5 se nevztahují na byty a místnosti nesloužící k bydlení užívané představiteli, členy a pracovníky zastupitelských úřadů, mezinárodních organizací a institucí (§ 75 písm. a) a b) zákona č. 41/1964 Sb., o hospodaření s byty).
Byt určený pro pracovníka