dnes je 9.12.2023

Input:

45/1967 Zb., Zákon Slovenskej národnej rady o Protialkoholickom zbore na Slovensku

45/1967 Zb.
[zrušené č. 46/1989 Zb.]
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 26. apríla 1967
o Protialkoholickom sbore na Slovensku
Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:
§ 1
Na zvýšenie účinnosti boja proti alkoholizmu na Slovensku zriaďuje sa pri Predsedníctve Slovenskej národnej rady Protialkoholický sbor na Slovensku.
§ 2
Protialkoholický sbor na Slovensku
a) sleduje dodržiavanie protialkoholických opatrení a organizuje protialkoholickú propagandu na Slovensku,
b) iniciatívne rozvíja spoluprácu štátnych orgánov, spoločenských, hospodárskych a iných organizácií a koordinuje ich postup pri uplatňovaní prostriedkov boja proti alkoholizmu,
c) spolu s Ústredným protialkoholickým sborom metodicky vedie krajské protialkoholické sbory na Slovensku,
d) podáva Predsedníctvu i ostatným orgánom Slovenskej národnej rady, prípadne tiež Ústrednému protialkoholickému sboru návrhy a podnety na rozvíjanie a prehlbovanie boja proti alkoholizmu.
§ 3
Predsedu Protialkoholického sboru na Slovensku vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na návrh predsedu Slovenskej národnej rady. Ostatných členov tohto sboru vymenúva a odvoláva Predsedníctvo Slovenskej národnej rady na návrh povereníka Slovenskej národnej rady pre zdravotníctvo.
§ 4
Úlohy a metódy práce Protialkoholického sboru na Slovensku podrobnejšie upraví štatút, ktorý schváli Predsedníctvo Slovenskej národnej rady.
§ 5
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
 
Predseda: Chudík v. r.