dnes je 21.7.2024

Input:

46/1951 Sb., Vládní nařízení o zrušení knihovních rad, platné do 14.4.1992

č. 46/1951 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 22. května 1951
o zrušení knihovních rad.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů:
§ 1.
Knihovní rady, zřízené podle zákona č. 430/1919 Sb., o veřejných knihovnách obecních, a podle vládního nařízení č. 607/1919 Sb., jímž se provádí zákon o veřejných knihovnách obecních, se zrušují.
§ 2.
Působnost knihovních rad se přenáší na místní národní výbory, v sídlech okresních národních výborů na okresní národní výbory a v sídlech krajských národních výborů na krajské národní výbory.
§ 3.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede je ministr informací a osvěty v dohodě s ministrem vnitra.
 
Zápotocký v. r.
Kopecký v. r.