dnes je 3.12.2023

Input:

46/1953 Sb., Vládní nařízení, kterým se začleňují nově, mění nebo zrušují některé složky státního úřadu plánovacího

č. 46/1953 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. května 1953,
kterým se nově začleňují, mění nebo zrušují některé složky státního úřadu plánovacího.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organisaci veřejné správy:
§ 1.
Z působnosti státního úřadu plánovacího se vyjímají správa státní reservy, ústřední arbitrážní komise, úřad pro normalisaci a úřad pro vynálezy a zlepšovací náměty a z působnosti slovenského plánovacího úřadu slovenská arbitrážní komise.
§ 2.
(1) Správa státní reservy se připojuje k úřadu předsednictva vlády jako jeho složka pro kontrolu tvorby a opatrování státních hmotných reserv.
(2) V čele správy státní reservy je její předseda, kterého jmenuje a odvolává předseda vlády.
§ 3.
(1) Z ústřední arbitrážní komise se zřizuje státní arbitráž při vládě republiky Československé a ze slovenské arbitrážní komise státní arbitráž při sboru pověřenců.
(2) Složení a působnost státní arbitráže budou upraveny zvláštními předpisy.
§ 4.
(1) Úřad pro normalisaci se přičleňuje k vládě republiky Československé jako ústřední orgán státní správy v oboru technické normalisace.
(2) V čele úřadu pro normalisaci je jeho předseda, kterého zastupuje náměstek. Předsedu a jeho náměstka jmenuje a odvolává president republiky na návrh vlády.
§ 5.
(1) Z úřadu pro vynálezy a zlepšovací náměty se zřizuje při vládě republiky Československé úřad pro vynálezy jako ústřední orgán státní správy v oboru vynálezů.
(2) V čele úřadu pro vynálezy je jeho předseda, kterého zastupuje náměstek. Předsedu a jeho náměstka jmenuje a odvolává president republiky na návrh vlády.
§ 6.
(1) Z Ústavu pro technicko-hospodářskou dokumentaci při státním úřadě plánovacím se zřizuje Ústav pro technické a ekonomické informace.
(2) Ústav pro technické a ekonomické informace pracuje podle statutu, který stanoví ministr-předseda státního úřadu plánovacího.
§ 7.
Zrušují se
a) Ústav pro hospodářský a sociální výzkum,
b) Dělnická plánovací škola.
§ 8.
Úkoly institucí uvedených v §§ 1 až 5 podrobněji určí v souvislosti se změnami podle tohoto nařízení vláda.
§ 9.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení kromě ustanovení § 7 písm. b), které nabude účinnosti dnem 1. července 1953; nařízení provedou předseda vlády a ministr-předseda státního úřadu plánovacího.
 
Zápotocký v. r.
Široký v. r.
Ing. Púčik v. r.