dnes je 16.4.2024

Input:

46/1963 Sb., Vyhláška ministra-předsedy Státní plánovací komise a ministra financí o racionalizačních opatřeních investiční povahy ve státních hospodářských organizacích, platné do 31.12.1965

č. 46/1963 Zb.
[zrušené č. 92/1965 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra-předsedy Státní plánovací komise a ministra financí
ze dne 6. června 1963
o racionalizačních opatřeních investiční povahy ve státních hospodářských organizacích
Ministr-předseda Státní plánovací komise a ministr financí po projednání se zúčastněnými ministry a vedoucími ústředních orgánů stanoví podle § 11 zákona č. 83/1958 Sb., o úpravě finančního plánování a finančního hospodaření národních podniků a ostatních hospodářských organizací státního socialistického sektoru, a podle § 26 zákona č. 165/1960 Sb., o třetím pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky:
ČÁST PRVNÍ
Všeobecná ustanovení
§ 1
Racionalizační opatření investiční povahy (dále jen „racionalizační opatření“) jsou významným prostředkem technického rozvoje v průmyslu a v ostatních odvětvích národního hospodářství a pomáhají zabezpečovat rychlejší růst společenské produktivity práce a lepší využití základních prostředků. Jejich realizace se u státních hospodářských organizací (dále jen „organizace“) zabezpečuje:
a) v plánu investiční výstavby v rámci celkových objemů limitovaných investic a generálních oprav stanovených plánem nebo změnou plánu limitovaných investic a generálních oprav. K tomu účelu si též orgány rozepisující plán, tj. ústřední investoři a ostatní orgány a organizace, vytvářejí přiměřené rezervy v mezích schválených ukazatelů;
b) nad objemy limitovaných investic a generálních oprav stanovených plánem z úvěru Státní banky československé (dále jen „banka“) v těch případech, kdy potřeba racionalizačních opatření vyplyne až v průběhu roku a nebude ji možno zabezpečit podle bodu a). Tato racionalizační opatření nesmí být uskutečňována na úkor plnění plánovaných úkolů, a to ani u odběratele, ani u dodavatelů (v případě dodavatelského způsobu), a musí splňovat podmínky dále uvedené.
§ 2
(1) Racionalizačním opatřením, jehož realizace se zabezpečuje podle § 1 písm. b), se rozumí opatření,
a) kterým se dosáhne úspor nebo jiného zlepšení hospodářského výsledku (dále jen „úspory“) ve výši dostačující k úplnému splacení úvěru na racionalizační opatření investiční povahy (dále jen „úvěr“),
b) jehož celkové pořizovací náklady nepřesáhnou v jednotlivých případech 0, 5 mil. Kčs na každé jednotlivé racionalizační opatření (jednotlivou kompletní akci),
c) které bude uvedeno do provozu nejdéle do jednoho roku ode dne prvého čerpání úvěru.
(2) Organizace při realizaci racionalizačního opatření využívají především vlastních materiálových rezerv a místních využitelných surovin. Jinak pro opatřování materiálu a výrobků na provádění úvěrovaných racionalizačních opatření platí obecné předpisy o materiálně technickém zásobování.
(3) Racionalizační opatření spojená s novou výstavbou nebo s úplnou rekonstrukcí jednotlivých objektů a provozních souborů je možno zabezpečovat jen podle § 1 písm. a).
§ 3
(1) Na úhradu nákladů racionalizačních opatření ve smyslu § 1 písm. b), ať jde o dodávku nebo o vlastní výrobu,