dnes je 16.4.2024

Input:

46/1966 Sb., Vyhláška ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti o opatřeních proti přenosným nemocem, platné do 15.12.1987

č. 46/1966 Zb.
[zrušené č. 105/1987 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti
ze dne 14. června 1966
o opatřeních proti přenosným nemocem
Ministerstva zdravotnictví a spravedlnosti stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány k provedení § 5, 9, § 70 odst. 1, § 71 odst. 2 a § 78 odst. 1 a 3 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, a § 195 trestního zákona č. 140/1961 Sb.;
HLAVA PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Zvláštní nebezpečí pro zdraví lidu i pro rozvoj produktivních sil společnosti představují přenosné nemoci. Proto musí být veden soustavný a plánovitý boj proti těmto nemocem a v souvislosti s nebezpečím jejich šíření i proti hromadným onemocněním.
§ 2
Základní opatření proti vzniku a šíření přenosných nemocí jsou zabezpečována vytvářením a ochranou zdravých podmínek a zdravého způsobu život a práce. Opatření k zajištění těchto podmínek jsou upravena zvláštním předpisem.1) Úspěšný boj proti přenosným nemocem však vyžaduje ještě dalších zvláštních opatření zaměřených proti jejich vzniku i proti jejich šíření, včetně mimořádných opatřeních při epidemii a při nebezpečí jejího vzniku podle § 5 odst. 2 zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu (dále jen zákon).
§ 3
V zájmu účinného boje proti přenosným nemocem je nutno, aby organizace i občané prováděli všechna opatření proti jejich vzniku a šíření nebo se podrobili těmto opatřením a podle potřeby se účastnili jejich provádění.
§ 4
(1) Každý je povinen sdělit ošetřujícímu lékaři, popřípadě orgánům hygienické služby všechny okolnosti důležité v zájmu epidemiologického vyšetřování; osoba nemocná přenosnou nemocí, zejména nemocí pohlavní, je povinna označit lékaři na jeho vyzvání zdroj nemoci a osoby, které mohla sama nakazit.
(2) Při přijetí do pionýrského tábora, do zařízení pro děti předškolního věku, do školy v přírodě, do dětské ozdravovny nebo dětské léčebny a v jiných případech stanovených podle epidemiologické situace orgány hygienické služby je každý povinen předložit potvrzení o bezinfekčnosti vydané obvodním lékařem, popřípadě okresním hygienikem.
§ 5
(1) Opatření proti přenosným nemocem plánují, organizují, řídí, kontrolují a ukládají orgány hygienické služby; pokud taková opatření tyto orgány samy neprovádějí, provádějí je zdravotnická zařízení, která mohou v případech stanovených touto vyhláškou potřebná opatření též sama uložit.
(2) V boji proti nemocem přenosným ze zvířat na lidi spolupracují se zdravotnickými pracovníky odborně způsobilí pracovníci veterinárních zařízení.
HLAVA DRUHÁ
ZVLÁŠTNÍ OCHRANNÁ OPATŘENÍ PROTI VZNIKU A ŠÍŘENÍ PŘENOSNÝCH NEMOCÍ
Oddíl 1
Očkování proti přenosným nemocem
§ 6
Druhy očkování a očkovací povinnost
(1) V zájmu účinného boje proti přenosným nemocem se provádí
a) pravidelné očkování proti tuberkulóze, záškrtu, tetanu, dávivému kašli, neštovicím, přenosné dětské obrně a popřípadě proti dalším přenosným nemocem, které podle současných poznatků vědy stanoví hlavní hygienik Československé socialistické republiky (§8 až 11),
b) zvláštní očkování proti tuberkulóze, neštovicím, tetanu, břišnímu tyfu, paratyfům a