dnes je 25.2.2024

Input:

46/1967 Sb., Vládní nařízení o vypořádání škod způsobených provozní hospodářskou činností socialistických organizací na hmotném majetku jiných socialistických organizací a o náhradách v investiční výstavbě, platné do 30.4.1990

č. 46/1967 Zb.
[zrušené č. 103/1990 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 6. dubna 1967
o vypořádání škod způsobených provozní hospodářskou činností socialistických organizací na hmotném majetku jiných socialistických organizací a o náhradách v investiční výstavbě
Vláda Československé socialistické republiky podle § 51 odst. 1 horního zákona č. 41/1957 Sb., § 9 zákona č. 83/1966 Sb., o čtvrtém pětiletém plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR, § 391 odst. 2 a § 395 písm. a) hospodářského zákoníku č. 109/1964 Sb. nařizuje:
Vypořádání škod
§ 1
(1) Socialistická organizace odpovídá za škody, které způsobí na hmotném majetku jiné socialistické organizace
a) vyhledáváním a průzkumem ložisek, výstavbou nebo likvidací důlních děl a zařízení, dobýváním a těžbou nerostů, jakož i jejich úpravou a zušlechťováním prováděným v souvislosti s dobýváním;
b) jinou provozní hospodářskou činností.
(2) Odpovědnosti za škody uvedené v odstavci 1 se organizace zprostí, jen prokáže-li, že škoda byla způsobena okolností, jež nemá původ v provozní hospodářské činnosti a jíž nemohlo být zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat.
§ 2
(1) Škoda se nahrazuje v penězích, pokud není dále stanoveno jinak, nebo pokus se organizace jinak nedohodnou.
(2) Nahrazuje se to, oč se majetek poškozené organizace škodnou událostí zmenšil,1) pokud není dále stanoveno jinak.
(3) Odstraňuje-li poškozená organizace škodu opatřením nového základního prostředku, je organizace, která škodu způsobila, povinna nahradit též:
a) úrokové náklady, jejichž výše se vypočte na základě průměrného úvěrového zatížení za dobu čerpání a splácení úvěrů podle úvěrové smlouvy, a to z částky nepřesahující výši opotřebení původního základního prostředku. Obdobná náhrada se poskytuje, jestliže poškozená organizace použije k opatření nového základního prostředku vlastních zdrojů. Poskytuje-li se na nový základní prostředek dotace ze státního rozpočtu, sníží se základ pro výpočet úrokových nákladů o výši dotace;
b) částku odpovídající odvodu ze základních prostředků, která se vypočte z rozdílu mezi pořizovací a zůstatkovou cenou původního základního prostředku, a to za dobu, po kterou by ještě původní základní prostředek poškozené organizaci podle předpisů o odpisování základních prostředků sloužil.
§ 3
(1) Odstraňuje-li poškozená organizace škodu na směrových a liniových stavbách investiční výstavbou, je organizace, která škodu způsobila, povinna nahradit investiční náklady nezbytné k obnovení původní funkce základního prostředku a jiné náklady nutné k odstranění škody, jakož i částku odpovídající zvýšení odvodu ze základního prostředku, pro její výpočet platí obdobně ustanovení § 2 odst. 3 písm. b). Nehradí se však náklady spojené s případným rozšířením původní funkce nebo s modernizací obnovené stavby.
(2) U škod na zemědělských a lesních porostech a kulturách, jakož i na rostlinné a živočišné produkci se nahrazuje kromě toho, oč se majetek poškozené organizace zmenšil (§ 2 odst.