dnes je 20.7.2024

Input:

462/2007 Z.z., Zákon o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z., v znení účinnom k 2.2.2022

462/2007 Z.z.
zákon
z 13. septembra 2007
o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
144/2010 Z. z.
15. 4. 2010
mení a dopĺňa 5 novelizačných bodov
313/2011 Z. z.
1. 11. 2011
mení a dopĺňa § 34
299/2014 Z. z.
1. 12. 2014
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
305/2016 Z. z.
31. 12. 2016
mení a dopĺňa 15 novelizačných bodov
9/2019 Z. z.
1. 4. 2019
mení a dopĺňa 12 novelizačných bodov
55/2019 Z. z.
1. 1. 2020
mení a dopĺňa 15 novelizačných bodov
378/2021 Z. z.
17. 1. 2022
mení 2 novelizačné body
407/2021 Z. z.
2. 2. 2022
mení a dopĺňa 40 novelizačných bodov
407/2021 Z. z.
31. 12. 2024
doteraz neuvedené
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) minimálne požiadavky na organizáciu pracovného času v doprave,
b) vykonávanie cestných kontrol a kontrol v priestoroch dopravných podnikov,1)
c) pôsobnosť orgánov štátnej správy vo veciach kontroly organizácie pracovného času v doprave.
(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahuje sa na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov v doprave Zákonník práce.
§ 2
Organizácia pracovného času
(1) Organizácia pracovného času na účely tohto zákona je úprava
a) maximálneho pracovného času, prestávok v práci a času pracovnej pohotovosti,
b) minimálnej doby odpočinku a
c) pravidiel rozvrhnutia práce pri nočnej práci, práci na zmeny a pri nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času.
(2) Ak ďalej nie je ustanovené inak, organizácia pracovného času sa vzťahuje na zamestnancov v doprave, ktorí pracujú pre zamestnávateľa v pracovnom pomere, okrem členov posádok námorných lodí plávajúcich pod vlajkou Slovenskej republiky2) a vedúcich zamestnancov, ktorí sú štatutárnym orgánom alebo sú v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu zamestnávateľa.3)
(3) Zamestnanec v doprave na účely tohto zákona je
a) mobilný zamestnanec,
b) zamestnanec organizujúci, zabezpečujúci alebo vykonávajúci činnosti bezprostredne súvisiace
1. so zjazdnosťou a schodnosťou pozemných komunikácií, vzletových a pristávacích dráh letísk, pohybových plôch na letisku a dopravnej cesty dráh,
2. s funkčnosťou a prevádzkou zariadení, ktoré sú súčasťou pozemných komunikácií, zariadení letísk a dráhových prevádzkových zariadení,
3. s vybavovaním cestujúcich a lietadiel v leteckej doprave,
c) zamestnanec
1. poskytovateľa letových prevádzkových služieb, ktorý riadi letovú prevádzku, poskytuje informácie lietadlám počas letu alebo poskytuje pohotovostnú službu pre lietadlá počas letu (ďalej len „riadiaci letovej prevádzky“) alebo ktorý technicky zabezpečuje poskytovanie letových prevádzkových služieb,
2. prevádzkovateľa letiska, ktorý koordinuje leteckú prevádzku na letisku,
3. ktorý je členom posádky balóna, ktorý prevádzkuje podľa osobitného predpisu3a) zamestnávateľ so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky,
d) zamestnanec zabezpečujúci alebo vykonávajúci prevádzkovanie dopravy na dráhe,
e) zamestnanec zabezpečujúci alebo vykonávajúci nakládku alebo vykládku tovaru,
f) zamestnanec zabezpečujúci prevádzku, údržbu alebo opravy vozidiel, dráhových vozidiel, lietadiel a plavidiel alebo ich zásobovanie pohonnými látkami,
g) zamestnanec vykonávajúci bezpečnostnú