dnes je 26.5.2024

Input:

47/1946 Sb., Zákon o odstranění křivd a o některých ochranných opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění, platné do 30.6.1948

č. 47/1946 Zb.
[zrušené č. 99/1948 Zb.]
ZÁKON
ze dne 5. března 1946
o odstranění křivd a o některých ochranných opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé se usneslo na tomto zákoně:
§ 1.
Ustanovení tohoto zákona se vztahují na pojištěnce československé státní příslušnosti.
A. O odstranění křivd.
1. Opatření v důchodovém pojištění.
a) O započtení dob útisku a činnosti v odboji.
§ 2.
(1) Jako doba povinného pojištění se započítává:
a) doba omezení osobní svobody pro národní, politický nebo rasový útisk (v dalším útisk),
b) doba činnosti v jednotkách domácího odboje, v partyzánských oddílech a v zahraničním odboji, avšak jen potud, pokud trvala déle než 28 dnů.
(2) Doba uvedená v odstavci 1 se započte:
a) u osob, které před touto dobou byly již pojištěny, byly-li jejich nároky z pojištění (čekatelství) zachovány 29. září 1938 nebo později před dobou uvedenou v odstavci 1; nebyly-li zachovány, započte se tato doba jen tehdy, vstoupí-li tyto osoby do zaměstnání, zakládajícího pojistnou povinnost, do 31. prosince 1946,
b) u osob, které dosud nebyly pojištěny, vstoupí-li do zaměstnání, zakládajícího pojistnou povinnost, do 31. prosince 1946, u studentů škol středních, odborných a vysokých nebo jim na roveň postavených do 6 měsíců po skončení studií.
(3) Započtení se provede:
a) v případech odstavce 2, písm. a) u posledního nositele pojištění před dobou uvedenou v odstavci 1, a to ve třídě (pensijním základě) odpovídající - odpovídajícím - započitatelným požitkům (výdělku), jež by v den účinnosti tohoto zákona náležely pojištěnci podle všeobecných platových úprav nebo zvláštních služebních smluv, není-li takových platových úprav nebo zvláštních služebních smluv, může je nahraditi potvrzení jednotné odborové organisace o výši platu, kterého by byl zaměstnanec dosáhl v den účinnosti tohoto zákona,
b) v případech odstavce 2, písm. b) u prvního nositele pojištění, a to ve třídě (pensijním základě), v níž (v němž) bude pojištěnec zařazen při vstupu do pojištění.
V provisním pojištění se od 1. dubna 1943 vychází v případech písm. a) ze započitatelného výdělku tam uvedeného, v případech písm. b) z prvního započitatelného výdělku. Za každý takto započtený příspěvkový měsíc před 1. dubnem 1943 činí zde roční zvyšovací částka 18 Kčs; konal-li pojištěnec bezprostředně před dobou uvedenou v odstavci 1 podstatně hornické práce, 22 Kčs. Na Slovensku činí roční zvyšovací částka 10 Kčs.
(4) Započtení podle předešlých ustanovení nelze provésti, pokud se tato doba započte ve státním nebo jiném veřejnoprávním pensijním zaopatření.
(5) Pokud se doba započtená podle předešlých ustanovení časově kryje s dobou povinného nebo dobrovolného pojištění, počítají se tyto doby pro čekací dobu, zachování čekatelství a pro podmínky dobrovolného pojištění toliko jednou. Při tom předchází:
a) povinné pojištění dobrovolnému pojištění,
b) pensijní pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách provisnímu pojištění a obě tato pojištění invalidnímu a starobnímu pojištění.