dnes je 17.4.2024

Input:

47/1947 Sb., Zákon o exekuci na pracovní příjem a příjmy postavené mu na roveň (zákon o exekuci na platy), platné do 31.12.1950

č. 47/1947 Zb.
[zrušené č. 142/1950 Zb.]
ZÁKON
ze dne 5. března 1947
o exekuci na pracovní příjem a příjmy postavené mu na roveň
(zákon o exekuci na platy).
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
Všeobecná ustanovení.
Na pracovní příjem a příjmy postavené mu na roveň lze vésti exekuci jen podle ustanovení tohoto zákona.
§ 2.
Pracovní příjem.
Pracovním příjmem (dále jen plat) se rozumějí v tomto zákoně jednak peněžité a naturální požitky všeho druhu za práce nebo za služby (dále jen práce), konané v pracovním poměru veřejnoprávním nebo soukromoprávním (plat, služné, mzda a pod.), jednak úplaty za jiné práce všeho druhu, které koná dlužník osobně pro tutéž osobu a které tvoří podstatnou část jeho výdělečné činnosti, a to vesměs bez zřetele na jich pojmenování nebo způsob výpočtu.
§ 3.
Příjmy postavené na roveň platu.
Platu podle § 2 jsou postaveny na roveň:
1. platy odpočivné a zaopatřovací,
2. dávky z veřejnoprávního sociálního pojištění,
3. důchody (renty) z pojistných smluv uzavřených pro zaopatření dlužníka nebo příslušníka jeho rodiny, kterému je dlužník podle zákona povinen poskytovati výživu, dále takovéto důchody, které se vyplácejí podle posledního pořízení a z podobných právních důvodů, nebo důchody, které příslušejí z dobrovolného členství v zaopatřovacích spolcích a ústavech, jakož i důchody z výměníku,
4. důchody, které dostává dlužník jako podporu z nadací nebo jinak,
5. důchody, které se vyplácejí jako náhrada pro poškození na těle nebo na zdraví,
6. výživné, které přísluší ze zákona, a důchody, které při úmrtí osoby ze zákona povinné výživou nastupují na místo výživného,
7. platy, které příslušejí zaměstnanci na podkladě soutěžní doložky po skončení pracovního poměru.
§ 4.
Příjmy vyňaté z exekuce.
Z exekuce jsou vyňaty:
1. odměny za práci přes čas a za mimořádné výkony do polovice,
2. peněžité částky, které se vedle platu poskytují po dobu dovolené, jednorázová věnování učiněná při příležitosti zvláštních událostí v podniku a mimořádné jednorázové odměny za věrné služby, a to každý takový plat až do částky 1 500,- Kčs v jednotlivém případě,
3. zvláštní náhrady nákladů spojených s pracovním výkonem,
4. odlučné a jinaké sociální přídavky za zaměstnání mimo závod, přídavky nebezpečnostní a podobné přídavky, vesměs pokud jsou stanoveny zákonem nebo pokud je určí ministr spravedlnosti v dohodě s ministrem sociální péče vyhláškou ve Sbírce zákonů a nařízení nebo pokud nepřevyšují měsíčně částku 1 500,- Kčs,
5. vánoční a novoroční (bilanční) odměny do polovice měsíčního platu, nejvýše však do částky 1 500,- Kčs,
6. příspěvky poskytované vzhledem k sňatku, porodu nebo úmrtí, pokud se exekuce vede pro jiné nároky než pro nároky spojené s uzavřením sňatku, s porodem nebo s úmrtím,
7. přídavky na zranění nebo za neschopnost vojenské služby následkem válečné služby, příplatky pro bezmocné a slepce, jakož i zvýšení dávek veřejnoprávního sociálního pojištění pro bezmocnost,
8. výchovné a podobné přídavky poskytované na děti podle zákonných předpisů,
9. jednorázové příspěvky