dnes je 21.7.2024

Input:

47/1953 Sb., Vládní nařízení o státní arbitráži, platné do 31.12.1962

č. 47/1953 Zb.
[zrušené č. 121/1962 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. května 1953
o státní arbitráži.
Vláda republiky Československé nařizuje se souhlasem presidenta republiky podle § 1 ústavního zákona č. 47/1950 Sb., o úpravách v organizaci veřejné správy, a podle § 42 odst. 1 zákona č. 241/1948 Sb., o prvním pětiletém hospodářském plánu rozvoje Československé republiky (zákona o pětiletém plánu):
§ 1.
Státní arbitráž rozhoduje předsmluvní a majetkové spory mezi podniky, organisacemi a zařízeními socialistického sektoru i orgány státní správy. Při rozhodování dbají orgány státní arbitráže na to, aby byla upevňována socialistická zákonnost, plánovací a smluvní disciplina a chozrasčot; dávají též podněty k tomu, aby byla uplatňována majetková odpovědnost vedoucích osob za nesplnění nebo nesprávné plnění závazků.
§ 2.
Při rozhodování sporů se státní arbitráž řídí právními předpisy i zásadami hospodářské politiky Československé republiky.
§ 3.
Orgány státní arbitráže jsou:
a) státní arbitráž při vládě republiky Československé,
b) státní arbitráž při sboru pověřenců,
c) státní arbitráže při krajských národních výborech.
§ 4.
(1) Orgány státní arbitráže se skládají z hlavního arbitra, přiměřeného počtu zástupců hlavního arbitra a státních arbitrů. Jmenuje je orgán, při němž je státní arbitráž zřízena, který též zajišťuje její osobní a věcné potřeby.
(2) Hlavní arbitr a jeho zástupci řídí práci státní arbitráže.
(3) Pracovníci státní arbitráže jsou státními zaměstnanci.
§ 5.
Hlavní arbitr při vládě má právo předkládat návrhy opatření v hospodářských věcech vládě, hlavní arbitr při sboru pověřenců sboru pověřenců a hlavní arbitr při krajském národním výboru radě krajského národního výboru.
§ 6.
Státní arbitráž rozhoduje předsmluvní spory, spory ze smluv a ostatní majetkové spory mezi stranami uvedenými v § 1 (dále jen „strany“), s výjimkou sporů uvedených v § 7.
§ 7.
(1) Státní arbitráž nerozhoduje.
a) spory mezi stranami, které podléhají témuž ústřednímu úřadu a jsou financovány ze státního rozpočtu nebo z rozpočtů národních výborů,
b) spory týkající se smluv o železniční, automobilové, vodní a letecké dopravě,
c) spory, v nichž aspoň jednou ze stran je jednotné zemědělské družstvo,
d) majetkové spory, jejichž hodnota nepřevyšuje 10.000 Kčs.
(2) Spory mezi stranami, které podléhají témuž orgánu (ústřednímu úřadu, hospodářskému orgánu) a nejsou financovány ze státního rozpočtu nebo z rozpočtů národních výborů, rozhoduje státní arbitráž, jen jestliže nadřízený orgán dal k tomu souhlas.
§ 8.
Státní arbitráž při krajském národním výboru je příslušná:
a) pro spory mezi stranami, podřízenými krajskému národnímu výboru, při němž je zřízena, nebo národním výborům anebo krajskému družstevnímu orgánu v obvodu tohoto krajského národního výboru,
b) pro spory, jejichž rozhodováním ji pověří státní arbitráž při vládě nebo státní arbitráž při sboru pověřenců.
§ 9.
Státní arbitráž při sboru pověřenců je příslušná:
a) pro spory, ve kterých aspoň jednou ze stran je pověřenectvo nebo strana podřízená pověřenectvu,
b) pro spory mezi stranami, které jsou podřízeny různým krajským národním výborům, nebo