dnes je 8.12.2023

Input:

47/1956 Sb., Zákon o civilním letectví (letecký zákon), platné do 31.3.1997

č. 47/1956 Zb.
[zrušené č. 143/1998 Z.z.]
ZÁKON
ze dne 24. září 1956
o civilním letectví
(letecký zákon).
Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
HLAVA I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ.
§ 1.
Poslání civilního letectví.
(1) Posláním československého civilního letectví je obstarávat leteckou dopravu, zajišťovat bezpečnost civilního leteckého provozu nad územím Československé republiky a uspokojovat jiné významné společenské potřeby.
(2) Československé civilní letectví slouží zejména
a) letecké vnitrostátní a mezinárodní, pravidelné i nepravidelné dopravě cestujících, zavazadel, zboží a pošty,
b) zemědělskému a lesnímu hospodářství,
c) vědeckým výzkumným pracím,
d) kulturním a osvětovým úkolům,
e) veřejnému zdravotnictví,
f) účelům leteckého sportu.
§ 2.
Řízení civilního letectví.
(1) Péče o rozvoj československého civilního letectví náleží ministerstvu dopravy, které upravuje a usměrňuje jeho činnost a dozírá, aby se tato činnost vyvíjela ve shodě s ustanoveními tohoto zákona a předpisů podle něho vydaných a v souladu se státním plánem rozvoje národního hospodářství.
(2) Ministerstvo dopravy též provozuje pravidelnou i nepravidelnou leteckou dopravu a obstarává letecké služby pro zemědělské a lesní hospodářství, po případě i jiné letecké služby.
§ 3.
Svrchovanost nad vzdušným prostorem.
Československému státu náleží úplná a výhradní svrchovanost nad vzdušným prostorem, který je nad jeho státním územím.
HLAVA II.
LETADLA
§ 4.
Pojem letadla.
Za letadla se podle tohoto zákona považují stroje určené k létání, ať již jsou lehčí nebo těžší vzduchu, zejména aeroplány, hydroplány, vrtulníky (helikoptéry), větroně, kluzáky, volné a upoutané balony a vzducholodě. Letadly podle tohoto zákona nejsou modely letadel pro sportovní modelářskou činnost.
§ 5.
Státní příslušnost a rejstříkový zápis civilních letadel.
(1) Československými civilními letadly jsou podle tohoto zákona civilní letadla československé státní příslušnosti. Československou státní příslušnost mají civilní letadla zapsaná v československém leteckém rejstříku (§ 62).
(2) V československém leteckém rejstříku musí být zapsána civilní letadla, která jsou ve správě (vlastnictví) československých organisací socialistického sektoru nebo československých občanů.
(3) Zápisem civilního letadla do československého leteckého rejstříku se jeho dřívější zápis v leteckém rejstříku cizího státu stává v Československé republice neúčinným. Rovněž je neúčinný zápis československého civilního letadla do leteckého rejstříku cizího státu, nebyl-li zápis tohoto letadla z československého leteckého rejstříku řádně vymazán. Převod zápisu civilního letadla z československého leteckého rejstříku do leteckého rejstříku cizího státu může se uskutečnit jen se svolením ministerstva dopravy.
(4) O zápisu civilního letadla do československého leteckého rejstříku vydá ministerstvo dopravy osvědčení.
§ 6.
Vlastnictví k civilním letadlům.
(1) Civilní letadla mohou být ve vlastnictví socialistickém i osobním.
(2) Civilní letadla, která jsou národním majetkem, spravují „Československé aerolinie“, zřízené v oboru ministerstva dopravy pro