dnes je 16.4.2024

Input:

47/1969 Zb., Vyhláška Slovenského cenového úradu a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o cenách stavieb v osobnom vlastníctve a o náhradách pri vyvlastnení nehnuteľností

47/1969 Zb.
VYHLÁŠKA
Slovenského cenového úradu a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky
z 13. mája 1969
o cenách stavieb v osobnom vlastníctve a o náhradách pri vyvlastnení nehnuteľností
Slovenský cenový úrad a Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi a orgánmi Slovenskej socialistickej republiky ustanovujú podľa § 17 zákona č. 53/1968 Zb. o zmenách v organizácii a pôsobnosti niektorých ústredných orgánov, podľa § 31 ods. 2 písm. b) zákona č. 87/1958 Zb. o stavebnom poriadku a podľa čl. 144 ods. 2 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii:
§ 1
Predmet úpravy
(1) Touto vyhláškou sa určujú:
a) ceny stavieb nadobúdaných od občanov z ich osobného vlastníctva z akéhokoľvek právneho dôvodu socialistickými alebo inými organizáciami a občanmi, ako aj ceny takýchto stavieb nadobúdaných občanmi od uvedených organizácií (§ 2 až § 10), pokiaľ osobitnými predpismi nie je určené inak,
b) ceny práva osobného užívania pozemkov (§ 11),
c) výška a spôsob náhrady za stavby v osobnom vlastníctve a za nehnuteľnosti v súkromnom vlastníctve pri vyvlastnení (§ 12 až § 21).
(2) Ďalej sa touto vyhláškou (ďalej len „vyhláška“) upravuje postup socialistických organizácií pri uzavieraní dohôd o odplatných prevodoch nehnuteľností s občanmi alebo s inými než socialistickými organizáciami (§ 22).
Prvá časť
CENOVÉ USTANOVENIA
Prvá hlava
Ceny stavieb v osobnom vlastníctve
§ 2
Rodinné domčeky a obytné časti roľníckych usadlostí
(1) Cena rodinného domčeka a obytnej časti roľníckej usadlosti*) sa zistí takto:
 
Kvalita stavby
za 1 m2 obytnej plochy
trieda I
3 280 Kčs
trieda II
2 350 Kčs
trieda III
1 720 Kčs
trieda IV
1 370 Kčs
Zásady pre zaradenie rodinných domčekov a obytných častí roľníckych usadlostí do jednotlivých tried sú ustanovené v prílohe č. 1.
(2) Obytnou plochou pre výpočet ceny sa rozumie podlahová plocha
a) obytných miestností podľa predpisov o hospodárení s bytmi,
b) miestností, ktoré môžu svojím stavebným a technickým usporiadaním slúžiť len na prechodné ubytovanie a nesplňujú podmienky pre trvalé bývanie podľa predpisov o hospodárení s bytmi, znížená o 50 %,
c) miestností určených na iné ako obytné účely,**) nachádzajúcich sa prípadne v rodinnom domčeku.
(3) Cena rodinného domčeka sa primerane zníži o jeho opotrebenie; toto zníženie je spravidla pri bežnej údržbe 1 % za každý rok veku stavby. Pri rodinnom domčeku, na ktorom bola vykonaná modernizácia alebo generálna oprava, je zníženie primerane nižšie a pri rodinnom domčeku, pri ktorom údržba alebo opravy boli zanedbané, alebo ak ide o poškodený rodinný domček, primerane vyššie.
(4) Pre posudzovanie veku rodinného domčeka je v pochybnostiach rozhodujúci dátum uvedenia stavby do užívania.
§ 3
Rekreačné chaty
(1) Cena rekreačnej chaty sa zistí takto:
 
Kvalita stavby
za 1 m2 zastavanej plochy
trieda I
1 110 Kčs
trieda II
800 Kčs
trieda III
605 Kčs
Zásady pre zaradenie rekreačných chát do jednotlivých tried sú ustanovené v prílohe č.