dnes je 3.12.2023

Input:

47/1970 Sb., Vyhláška ministra zahraničních věcí o Obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Indií

č. 47/1970 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 6. ledna 1970
o Obchodní a platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Indií
Dne 31. října 1969 byla v Praze podepsána Obchodní a platební dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Indií.
Dohoda vstoupila v platnost dnem 1. ledna 1970.
Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.
 
Ministr:
Ing. Marko v. r.
 
OBCHODNÍ A PLATEBNÍ DOHODA
mezi Československou socialistickou republikou a Indií
Vláda Československé socialistické republiky a vláda Indie, berouce s uspokojením na vědomí úspěšný rozvoj hospodářských a obchodních vztahů a přejíce si dosáhnout dalšího zvýšení obchodu a rozšíření jeho struktury a dalšího rozvoje a posílení hospodářské spolupráce mezi oběma zeměmi, dohodly se takto:
Článek 1
Obě vlády budou všemožně rozvíjet a posilovat obchodní a hospodářské vztahy mezi oběma zeměmi v souladu se zásadou rovnosti a vzájemných výhod. Budou zkoumat a s největší dobrou vůlí rozhodovat o návrzích, které by jedna z nich předložila k úvaze druhé straně s cílem dosáhnout užších obchodních a hospodářských vztahů.
Článek 2
V období platnosti této Dohody se bude celková hodnota dovozů rovnat celkové hodnotě vývozů uskutečněných jednou z obou zemí. Za tím účelem budou brány v úvahu dovozy podle kontraktů, které již byly nebo budou sjednány na základě této nebo předcházejících Obchodních dohod, ať již tyto dovozy byly nebo budou placeny při odložené lhůtě nebo za hotové, a to se zřetelem k tomu, kdy a jak budou provedeny úhrady na jejich zaplacení. Obdobně budou brány v úvahu splátky na úvěry podle Dohod o hospodářské spolupráci a úhrady úroků z těchto úvěrů.
Článek 3
(1) Obě vlády poskytnou maximum výhod podle svých příslušných zákonů, předpisů a nařízení pro zboží dovážené a vyvážené z jedné země do druhé.
(2) Obě vlády si vzájemně poskytnou zacházení podle zásady nejvyšších výhod, pokud jde o cla a poplatky jakéhokoliv druhu ukládané na dovozy nebo vývozy nebo v souvislosti s nimi, pokud jde o způsob ukládání takových cel a poplatků a pokud jde o předpisy, formality a poplatky spojené s celním řízením.
(3) Obě vlády si vzájemně poskytnou zacházení, které nebude méně výhodné než zacházení, které je poskytováno kterékoliv jiné zemi, pokud jde o vydávání dovozních a vývozních licencí nebo povolení, kdykoliv takové licence nebo povolení jsou vyžadovány jejich předpisy.
Článek 4
Jakékoliv výhody, úlevy, výsady nebo imunity, poskytnuté jednou ze smluvních stan kterémukoliv výrobku pocházejícímu z území třetí země nebo určenému pro její území, budou poskytovány ihned a bezpodmínečně stejnému výrobku pocházejícímu z území kterékoliv z obou zemí nebo určenému k dovozu do jejího území.
Článek 5
Ustanovení předcházejících článků 3 a 4 se však nebudou týkat poskytování nebo pokračování jakýchkoliv (a) výhod, které jsou nebo budou poskytnuty kteroukoliv z vlád sousedním zemím za účelem usnadnění pohraničního obchodu, (b) výhod, úlev, výsad nebo imunit, jakož i preferencí, poskytnutých kteroukoliv z vlád kterékoliv třetí zemi a platných v den