dnes je 19.7.2024

Input:

474/2013 Z.z., Zákon o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení účinnom k 1.12.2019

474/2013 Z.z.
ZÁKON
z 27. novembra 2013
o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
123/2015 Z. z.
1. 7. 2015
mení a dopĺňa 26 novelizačných bodov
387/2015 Z. z.
1. 1. 2016
mení a dopĺňa 33 novelizačných bodov
91/2016 Z. z.
1. 7. 2016
mení a dopĺňa § 14 a § 36c
315/2016 Z. z.
1. 2. 2017
dopĺňa § 36d
315/2016 Z. z.
1. 8. 2017
mení a dopĺňa § 12 a poznámku pod čiarou
51/2017 Z. z.
1. 4. 2017
mení a dopĺňa 8 novelizačných bodov
56/2018 Z. z.
1. 4. 2018
mení 6 novelizačných bodov
106/2018 Z. z.
1. 5. 2018
mení § 29
177/2018 Z. z.
1. 9. 2018
mení § 15
177/2018 Z. z.
1. 1. 2019
mení a dopĺňa § 14, § 15 a § 18
149/2019 Z. z.
1. 7. 2019
mení a dopĺňa 30 novelizačných bodov
221/2019 Z. z.
1. 12. 2019
mení a dopĺňa § 14 a poznámky pod čiarou
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
(1) Tento zákon upravuje
a) podmienky elektronického výberu mýta a náhradného výberu mýta za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy, ciest II. triedy a ciest III. triedy (ďalej len „vymedzené úseky ciest“),
b) práva a povinnosti prevádzkovateľa vozidla, vodiča vozidla, správcu výberu mýta, osoby poverenej správcom výberu mýta, poskytovateľa Európskej služby elektronického výberu mýta a notifikovanej osoby,
c) podmienky poskytovania Európskej služby elektronického výberu mýta,
d) zmierovacie konanie v oblasti Európskej služby elektronického výberu mýta,
e) postup pri autorizácii a notifikácii,
f) výkon kontroly dodržiavania tohto zákona,
g) pôsobnosť orgánov štátnej správy,
h) zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom a osobitným predpisom.2)
(2) Elektronický mýtny systém používa jednu alebo viacero z týchto technológií:
a) satelitné určovanie polohy,
b) mobilné komunikácie GSM-GPRS,
c) 5,8 GHz mikrovlnovú technológiu.
§ 2
Základné ustanovenia
(1) Elektronický výber mýta je úhrada elektronicky vypočítanej sumy podľa kategórie vozidla, emisnej triedy vozidla a počtu náprav vozidla za prejazdenú vzdialenosť po vymedzenom úseku ciest na základe elektronicky získaných údajov. Prejazdenou vzdialenosťou sa rozumie vzdialenosť medzi dvoma bodmi vymedzeného úseku cesty určenými vykonávacím predpisom. Tým nie je dotknutá možnosť výberu mýta za užívanie vymedzeného úseku cesty v menšej dĺžke, ako je dĺžka celého vymedzeného úseku cesty.
(2) Mýto možno vyberať za užívanie vymedzených úsekov ciest motorovými vozidlami s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg alebo jazdnými súpravami s najväčšou technicky prípustnou celkovou hmotnosťou nad 3 500 kg uvedenými v osobitnom predpise3) (ďalej len „vozidlo“) okrem motorových vozidiel kategórie M14) a okrem jazdných súprav tvorených motorovým vozidlom kategórie M14) a N14) . Na účely tohto zákona užívaním vymedzeného úseku cesty sa rozumie aj zvláštne užívanie cesty podľa osobitného predpisu,8) a to aj vtedy, ak na také zvláštne užívanie nie je potrebné povolenie.
(3) Prevádzkovateľom vozidla je na účely tohto zákona osoba, ktorá ako prevádzkovateľ vozidla uzavrela so správcom výberu mýta alebo poskytovateľom Európskej služby elektronického výberu mýta zmluvu o užívaní vymedzených úsekov ciest; ak takáto zmluva nie je uzavretá, považuje sa za prevádzkovateľa vozidla osoba zapísaná v osvedčení o evidencii časť I a časť II ako držiteľ osvedčenia alebo takáto osoba zapísaná v osvedčení o evidencii vydanom v cudzine, ak ďalej nie je ustanovené inak.
(4) Nedoplatok mýta vznikne, ak je mýto počas užívania vymedzených úsekov ciest vozidlom počítané alebo uhrádzané v nižšej výške, čím dochádza len k čiastočnej úhrade mýta.
(5) Mýto možno uhradiť v hotovosti, bankovým prevodom, platobnou kartou alebo iným