dnes je 30.9.2023

Input:

48/1946 Sb., Zákon o hospodaření minerálními oleji a pohonnými látkami

č. 48/1946 Zb.
ZÁKON
ze dne 5. března 1946
o hospodaření minerálními oleji a pohonnými látkami.
Prozatímní Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Aby bylo na celém území republiky Československé po dobu mimořádných hospodářských poměrů jednotně řízeno hospodaření minerálními oleji a pohonnými látkami, na tomto území vytěženými nebo vyrobenými nebo sem dovezenými, zřizuje se Ústřední rozdělovna minerálních olejů a pohonných látek (v dalším Rozdělovna) se sídlem v Praze.
(2) Minerálními oleji a pohonnými látkami se rozumějí výrobky ze zemního oleje a látky příbuzné, jakož i všechny ostatní pohonné látky pevné, tekuté a plynné, které určí Rozdělovna vyhláškou v Úředním listě republiky Československé.
(3) Rozdělovně přísluší zejména, aby zjistila každoroční tuzemskou potřebu minerálních olejů a pohonných látek a aby v rámci směrnic, vydaných podle § 3, zajistila k zabezpečení krytí této potřeby veškeré látky, uvedené v odstavci 2, a to suroviny, polotovary, i hotové výrobky, aby v dohodě s příslušnými ministerstvy (§ 3) stanovila rozdělení měsíční potřeby minerálních olejů a pohonných látek na jednotlivá spotřební odvětví, aby spolupůsobila při řízení výroby minerálních olejů a pohonných látek a jejich dovozu z ciziny a aby disponovala prostředky a zařízeními, která slouží k uskladnění, dopravě a distribuci těchto látek.
(4) Platební rozkazy na příspěvky, vydané Rozdělovnou, jsou exekučním titulem; jejich splnění se vymáhá politickou exekucí.
(5) Případné přebytky hospodaření Rozdělovny jest odvésti každoročně státní pokladně.
§ 10.
Všechna právní jednání, podání, listiny a všechny úkony, jimiž se plní úkoly tímto zákonem Rozdělovně uložené, jsou prosty poplatků, kolků a dávek.
§ 11.
jednání a opominutí, příčící se předpisům tohoto zákona nebo předpisům a pokynům, které vydá Rozdělovna v rámci svého oboru působnosti, trestá na návrh Rozdělovny, pokud nejde o čin trestný soudem, okresní národní výbor pokutou do 1,000.000 Kčs nebo vězením do 6 měsíců nebo oběma těmito tresty. Byla-li uložena pokuta, budiž pro případ nedobytnosti vyměřen zároveň náhradní trest vězení, a to podle míry zavinění do 6 měsíců.
§ 12.
Použivatelnost předpisů z doby nesvobody, kterými bylo dosud upraveno hospodaření minerálními oleji a pohonnými látkami, se zrušuje.
§ 13.
Tento zákon nabývá účinnosti 15. dnem po vyhlášení; provede jej předseda vlády v dohodě se zúčastněnými členy vlády.
 
Dr. Beneš v.r.
Fierlinger v.r.