dnes je 19.4.2024

Input:

48/1947 Sb., Zákon o organisaci péče o mládež, platné do 31.12.1952

č. 48/1947 Zb.
[zrušené č. 69/1952 Zb.]
ZÁKON
ze dne 19. března 1947
o organisaci péče o mládež.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1.
(1) Úkoly péče o mládež podle tohoto zákona provádějí okresní a zemské národní výbory, na Slovensku okresní národní výbory a pověřenectvo sociální péče, zvláštními komisemi.
(2) Tyto komise se zřídí s názvem
„okresní péče o mládež“ v sídle každého okresního soudu pro jeho obvod,
„zemská péče o mládež“ v sídle každého zemského národního výboru pro jeho obvod, na Slovensku „slovenská starostlivosť o mládež“ v sídle sboru pověřenců.
(3) Vláda se zmocňuje, aby stanovila nařízením
a) odchylnou úpravu v organisaci komisí uvedených v odstavci 2 podle místní potřeby,
b) rozvrh působnosti mezi orgány péče o mládež uvedené v odstavci 1,
c) organisaci péče o mládež při místních národních výborech,
d) zvláštní opatření pro případ, že některá z komisí uvedených v odstavci 2, po případě některý z orgánů zřízených na podkladě ustanovení odstavce 3, písm. c), neplní řádně úkoly mu uložené.
§ 2.
(1) Členy komisí „okresní péče o mládež“ zvolí okresní národní výbor podle organisačních předpisů ze svých členů, z odborníků, z dobrovolných pracovníků v oboru péče o mládež, ze zástupců Revolučního odborového hnutí a Jednotného svazu českých zemědělců, na Slovensku Jednotného svazu slovenských rolníků. Mocí svého úřadu jsou členy těchto komisí přednosta okresního soudu, okresní lékař a okresní školní inspektor, kteří jsou oprávněni určiti si zástupce.
(2) Členy komise „zemská péče o mládež“ zvolí zemský národní výbor podle organisačních předpisů ze svých členů, z odborníků, z dobrovolných pracovníků v oboru péče o mládež, ze zástupců Revolučního odborového hnutí a Jednotného svazu českých zemědělců. Na Slovensku jmenuje předsedu komise a její členy sbor pověřenců na návrh pověřence sociální péče obdobně podle zásad uvedených v první větě tohoto odstavce.
(3) V sídlech komisí podle § 1 se zřizují pro jejich potřebu úřadovny okresních a zemských národních výborů, na Slovensku úřadovny okresních národních výborů a pověřenectva sociální péče.
(4) Bližší předpisy o organisaci a působnosti komisí uvedených v § 1 a jejich úřadoven stanoví vláda nařízením.
§ 3.
(1) Náklady na péči o mládež hradí stát, pokud jejich úhrada není zajištěna platnými zákonnými předpisy nebo jinak. Náklady spojené s udržováním nemovitostí uvedených v § 5, odst. 2 a 3 hradí jejich vlastníci. Vláda může stanoviti nařízením odchylnou úpravu úhrady nákladů na některé úseky péče o mládež.
(2) Dary, odkazy, dědictví a jiná věnování pro účely péče o mládež, pokud jsou určeny pro určitý ústav nebo určité zařízení, plynou do zvláštního účelového jmění, které spravuje a kterým nakládá ministerstvo sociální péče, po případě orgány jím pověřené. Toto účelové jmění se povede účetně zvláště v patrnosti v rámci jednotného hospodářství příslušného orgánu podle směrnic, jež stanoví ministerstvo sociální péče v dohodě s ministerstvy vnitra a financí a nejvyšším účetním kontrolním úřadem.
§ 4.
(1) Odborní zaměstnanci, přidělení úřadovnám podle § 2, odstavce 3 k výkonu péče