dnes je 21.5.2024

Input:

48/1948 Sb., Zákon, kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o přímých daních

č. 48/1948 Zb.
ZÁKON
ze dne 20. března 1948,
kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o přímých daních.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Čl. 1.
(1) Poplatníkům všeobecné daně výdělkové se poskytne sleva na této dani, předepsané podle § 57, odst. 1 až 6, 8 a 9 zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb., o přímých daních, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících (dále pouze „zákona o přímých daních“), se všemi přirážkami.
(2) Tato sleva činí při daní podrobeném výtěžku:
a) do 15.000 Kčs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 %,
b) nad 15.000 Kčs do 90.000 Kčs . . . . . . . . . . . 75 %,
c) nad 90.000 Kčs do 150.000 Kčs . . . . . . . . . . . 50 %
d) nad 150.000 Kčs do 240.000 Kčs . . . . . . . . . . . 25 %.
(3) Z dani podrobeného výtěžku nesmí zbýti po odečtení daně se všemi přirážkami, snížené podle odstavce 2, méně, než zbývá po odečtení snížené daně se všemi přirážkami z nejvyššího dani podrobného výtěžku, na který připadá nejblíže vyšší sleva.
(4) Při dani podrobeném výtěžku nad 240.000,- Kčs sníží se všeobecná daň výdělková se všemi přirážkami tak, aby z výtěžku dani podrobeného nezbylo po odečtení daně se všemi přirážkami méně, než zbývá z výtěžku 240.000,- Kčs po odečtení naň připadající daně, snížené podle odstavce 2.
(5) Sleva podle odstavců 1 až 4 nemá vlivu na přiměřenost reservy pro všeobecnou daň výdělkovou na berní rok 1947.
Čl. 2.
(1) Částky, odvedené nebo uložené do institucí a fondů, uvedených v § 17, č. 5, větě druhé a v § 78, písm. e), odst. 2 zákona o přímých daních jsou odčitatelné jen do výše 15 % dani podrobeného příjmu (výtěžku) z podniku.
(2) Bilanční změny ve stavu nesamostatných pensijních nebo podpůrných fondů, souvisící s přeměnami těchto fondů na samostatné pensijní nebo podpůrné fondy, nemají vlivu na základ daně důchodové, všeobecné daně výdělkové a zvláštní daně výdělkové bez rozdílu, zda jde o bilanční zůstatky fondů, které byly v dřívějších letech započítány do základu uvedených daní či nikoliv.
Čl. 3.
Částka 30.000 Kčs, uvedená v § 78, písm. I) č. 5, větě druhé zákona o přímých daních se zvyšuje na 90.000,- Kčs.
Čl. 4.
(1) Tento zákona nabývá účinnosti dnem vyhlášení, postupuje se však podle něho již při vyměření přímých daní na berní rok 1947; byla-li již daň vyměřena před vyhlášením tohoto zákona odchylně od ustanovení článků 2 nebo 3, opraví se vyměření daně z moci úřední.
(2) Tento zákon provede ministr financí.
 
Dr. Beneš v. r.
Gottwald v. r.
Dr. Dolanský v. r.