dnes je 26.5.2024

Input:

48/1949 Sb., Vládní nařízení, jímž se mění některá ustanovení prováděcích předpisů k dekretu presidenta republiky o znárodnění soukromých pojišťoven, platné do 31.12.1950

č. 48/1949 Zb.
[zrušené č. 190/1950 Zb.]
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 8. února 1949,
jímž se mění některá ustanovení prováděcích předpisů k dekretu presidenta republiky o znárodnění soukromých pojišťoven.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 39 dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven:
Čl. 1.
Ustanovení §§ 11 až 14 vládního nařízení ze dne 30. října 1946, č. 215 Sb., kterým se provádějí některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven, se mění a znějí:
㤠11.
(1) Dozorčí úřad vyzve jednotnou odborovou organisaci, aby zařídila provedení voleb třetiny členů představenstva pojišťovny, národního podniku ze zaměstnanců (§ 5, odst. 2 dekretu). Příslušný orgán jednotné odborové organisace zařídí volbu nejvýše desetičlenné ústřední volební komise, která určí jednotný den a stejnou hodinu volby a vyzve doporučeným dopisem závodní rady (náhradní orgány) národního podniku (dále jen „rada“), aby do 14 dnů ode dne, kdy jim dojde výzva, navrhly pro výběr kandidátů zaměstnance ve dvojnásobku počtu členů představenstva, kteří mají býti voleni.
(2) Rada může pojmouti do návrhu jen zaměstnance, kteří vyhovují ustanovením § 9. Může pojmouti do návrhu též zaměstnance jiného závodu než toho, pro nějž je ustavena. Rada určí potřebný počet závodních volebních komisí a jmenuje do každé z nich nejvýše po šesti členech. Rozhodne také o místech, kde se budou volby konati, a stanoví pro jednotlivé závodní volební komise počet sčitatelů hlasů (§ 13, odst. 2).
(3) V zápise o schůzi rady rozhodující podle odstavce 2 buď uvedeno, kolik z celkového počtu členů rady bylo schůzi přítomno, zda rada byla schopna se usnášeti a kolik z přítomných členů hlasovalo pro jednotlivého kandidáta. Dále jest v zápise uvésti státní příslušnost, bydliště a trvalé pracovní působiště navrhovaných kandidátů a potvrditi, že radě nejsou známy důvody vylučující volitelnost kandidáta podle § 9, odst. 2. Uveden buď také obsah usnesení učiněného podle odstavce 2, vět třetí a čtvrté. Stejnopis zápisu podepsaný všemi přítomnými členy rady buď zaslán ve 14-ti denní lhůtě stanovené podle odstavce 1 ústřední volební komisi.
(4) Ústřední volební komise sestaví z došlých návrhů, přihlížejíc k celostátnímu významu národního podniku, kandidátní listinu, v níž může býti uvedeno nejvýše tolik kandidátů, kolik činí čtyřnásobek členů představenstva, kteří mají být zvoleni, a stanoví zároveň pořadí kandidátů, při čemž musí býti pořadí stanoveno tak, aby byl zvolen jeden člen ze zaměstnanců ze Slovenska. K návrhům došlým po 14 dnech ode dojití výzvy (odstavec 1) se nepřihlédne.
(5) Jména kandidátů ve stanoveném pořadí, den, hodinu a místa volby vyhlásí ústřední volební komise v Úředním listě.
§ 12.
(1) Zaměstnanci volí zpravidla osobně, a to u kterékoli z volebních komisí zřízených radou závodu, k němuž je zaměstnanec v pracovním poměru.
(2) Zaměstnanci, kteří mají pracovní místo mimo sídlo své závodní rady, mohou voliti