dnes je 21.7.2024

Input:

48/1953 Sb., Vládní nařízení o změnách v příslušnosti a v řízení ve věcech vynálezů, zlepšovacích námětů, ochranných známek a chráněných vzorů

č. 48/1953 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 12. května 1953
o změnách v příslušnosti a v řízení ve věcech vynálezů, zlepšovacích námětů, ochranných známek a chráněných vzorů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 1 zákona č. 143/1949 Sb., o změnách v organisaci veřejné správy a v působnosti jejích orgánů, a podle § 78 odst. 2 zákona č. 6/1952 Sb., o vynálezech a zlepšovacích námětech:
§ 1.
Aby byl zajištěn nepřetržitý růst a zdokonalování socialistické výroby na základě nejvyšší techniky, provádějí se tyto změny v příslušnosti a v řízení ve věcech vynálezů, zlepšovacích námětů, ochranných známek a chráněných vzorů:
Oddíl I.
Vynálezy.
§ 2.
(1) Přihláška vynálezu se podává u ústředního úřadu, který je nadřízen orgánu nebo podniku, jehož oboru práce nebo provozu se vynález týká (dále jen „příslušný ústřední úřad“). Byla-li přihláška podána u nepříslušného ústředního úřadu, postoupí ji tento ústřední úřad do 8 dnů ústřednímu úřadu příslušnému a vyrozumí o tom přihlašovatele.
(2) Osoby, které nemají na území Československé republiky bydliště nebo sídlo, podávají přihlášku u úřadu pro vynálezy.
§ 3.
Přihláška vynálezu se podává písemně ve dvojím vyhotovení; k přihlášce připojí přihlašovatel popis vynálezu ve čtyřech vyhotoveních a podle potřeby také výkresy, modely nebo vzory provedení. Výkresy musí být zhotoveny v jednom hlavním a ve třech vedlejších vyhotoveních.
§ 4.
Vynález je přihlášen v době, kdy přihláška došla ústřednímu úřadu a v případech uvedených v § 2 odst. 2 v době, kdy došla úřadu pro vynálezy.
§ 5.
(1) Příslušný ústřední úřad zašle jedno vyhotovení přihlášky úřadu pro vynálezy k provedení průzkumu, zda vynález splňuje podmínky udělení patentu a k rozhodnutí o přihlášce. K zasílanému vyhotovení přihlášky připojí popis vynálezu ve dvojím vyhotovení a výkresy, modely nebo vzory provedení; výkresy zašle v jednom hlavním a v jednom vedlejším vyhotovení. Jedno vyhotovení přihlášky s přílohami zůstane u příslušného ústředního úřadu.
(2) Má-li přihláška nedostatky, provede příslušný ústřední úřad před tím řízení podle § 10 vládního nařízení č. 10/1952 Sb., k provedení zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech.
§ 6.
(1) Nabídka vynálezu státu, která byla učiněna po přihlášce vynálezu, podává se u příslušného ústředního úřadu, který o ní ihned vyrozumí úřad pro vynálezy.
(2) Osoby, které nemají na území Československé republiky bydliště nebo sídlo, podávají nabídku vynálezu u úřadu pro vynálezy, který ji zašle spolu s jedním vyhotovením přihlášky a s potřebnými přílohami příslušnému ústřednímu úřadu.
§ 7.
Vynález, který byl nabídnut státu, podrobí příslušný ústřední úřad průzkumu, zda je upotřebitelný k účelům socialistické výstavby po stránce technické i hospodářské; při tom může si vyžádat posudek odborné komise.
§ 8.
Po provedeném průzkumu o upotřebitelnosti nabídnutého vynálezu rozhodne příslušný ústřední úřad o jeho přijetí a o odměně za vynález; nebyl-li dosud na vynález udělen patent, stanoví a vyplatí se odměna prozatím podle předpisů platných pro odměny za zlepšovací náměty. Po udělení patentu