dnes je 16.4.2024

Input:

48/1959 Sb., Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu, platné do 31.8.1966

č. 48/1959 Zb.
[zrušené č. 53/1966 Zb.]
ZÁKON
ze dne 9. července 1959
o ochraně zemědělského půdního fondu
Národní shromáždění Republiky československé usneslo se na tomto zákoně:
§ 1
Účel zákona
Zemědělská půda je nenahraditelným základním výrobním prostředkem zemědělské výroby. Proto je nutno zemědělskou půdu, zejména ornou podle ustanovení tohoto zákona chránit jako zemědělský půdní fond a vytvářet předpoklady pro její rozšiřování a zlepšování.
§ 2
Zemědělský půdní fond
(1) Součástí zemědělského půdního fondu jsou pozemky zemědělsky obhospodařované a pozemky, které byly a mají být nadále zemědělsky obhospodařovány, ale dočasně obdělávány nejsou.
(2) Za součást zemědělského půdního fondu mohou být prohlášeny pozemky, u nichž je národohospodářsky odůvodněno, aby byly zemědělsky obhospodařovány, zejména pozemky, které byly před účinností tohoto zákona svémocně odňaty zemědělské výrobě, a pozemky, jež neslouží bezprostředně zemědělské výrobě, avšak jsou pro zemědělskou výrobu nepostradatelné.
§ 3
Stanovení zemědělského půdního fondu
O tom, že jde podle § 2 odst. 1 o součást zemědělského půdního fondu, rozhoduje v pochybnostech výkonný orgán okresního národního výboru. Jemu také přísluší prohlašovat pozemky podle § 2 odst. 2 za součást zemědělského půdního fondu.
Rozšiřování zemědělského půdního fondu a jeho využití pro zemědělskou výrobu
§ 4
(1) Výkonné orgány okresních národních výborů ve spolupráci s výkonnými orgány místních národních výborů, popřípadě jejich prostřednictvím zjišťují v obcích pozemky, které by měly být prohlášeny za součást zemědělského půdního fondu (§ 2 odst. 2).
(2) Pozemků, které jsou součástí zemědělského půdního fondu, musí být využito co nejúčelněji pro zemědělskou výrobu, přičemž musí být zejména sledováno zajištění řádného obhospodařování orné půdy.
§ 5
(1) Výkonné orgány místních národních výborů zjišťují v obcích zemědělskou půdu, kterou je účelné přeměnit na půdu ornou, projednávají přeměny s vlastníky (uživateli) půdy a v odůvodněných případech jim mohou přeměnu půdy uložit; přeměnu zpravidla uloží, zjistí-li, že bez souhlasu příslušných orgánů byla půda původně orná přeměněna na jinou půdu zemědělskou nebo byla odňata zemědělské výrobě.
(2) Výkonné orgány okresních národních výborů mohou si vyhradit rozhodování o uložení přeměny půdy podle odstavce 1.
§ 6
Vedení přehledu o zemědělském půdním fondu
(1) Výkonné orgány místních národních výborů jsou povinny vést v rámci jednotné evidence půdy řádný přehled o zemědělském půdním fondu v obci, a to podle jednotlivých sektorů, vlastníků (uživatelů), ploch a kultur, vyznačovat v něm všechny změny a udržovat jej v souladu se skutečným stavem.
(2) Vlastníci (uživatelé) pozemků tvořících zemědělský půdní fond jsou povinni neprodleně hlásit každou změnu ve vlastnictví, v osobě uživatele a ve způsobu užívání pozemku výkonnému orgánu místního národního výboru. Výkonný orgán místního národního výboru před vyznačením změny v přehledu o zemědělském půdním fondu přezkouší správnost a odůvodněnost hlášených změn, zejména se přesvědčí, zda změny vyžadující schválení byly příslušnými orgány povoleny.
(3) Výkonné