dnes je 9.12.2023

Input:

48/1963 Sb., Vyhláška Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků o domácích porážkách prasat, povinném odprodeji sádla a nákupu kůží z těchto porážek

č. 48/1963 Zb.
VYHLÁŠKA
Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků
ze dne 29. června 1963
o domácích porážkách prasat, povinném odprodeji sádla a nákupu kůží z těchto porážek
Ústřední správa nákupu zemědělských výrobků stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními orgány podle § 15 zákona č. 51/1959 Sb., o nákupu zemědělských výrobků, a § 6 zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění č. 40/1962 Sb., o zřízení Ústřední správy nákupu zemědělských výrobků:
I. Domácí porážky prasat
§ 1
Chovatelé prasat smějí provést domácí porážku prasete (dále jen „porážku“) jen na základě povolení, které jim vydá příslušný místní národní výbor, splňují-li podmínky uvedené v dalších ustanoveních této vyhlášky.
Podmínky povolení porážky
§ 2
(1) Jednotným zemědělským družstvům se porážka povolí, jestliže mají splněny dodávkové úkoly buď jatečných prasat nebo masa celkem za uplynulá čtvrtletí od počátku roku, ke kterým se zavázala smlouvou nebo které jim byly stanoveny. VI. čtvrtletí se porážka povolí, jestliže jednotné zemědělské družstvo splnilo tyto dodávky za uplynulý rok.
(2) Členům jednotných zemědělských družstev se povolí jedna porážka v kalendářním roce bez ohledu na plnění dodávkových úkolů. Druhá, popř. další porážka v kalendářním roce se jim povolí, jestliže družstvo splnilo dodávkové úkoly podle § 2 odst. 1; tato podmínka neplatí pro člena jednotného zemědělského družstva, v jehož rodině žijí další dva nebo více členů jednotného zemědělského družstva.
(3) Jednotlivě hospodařícím rolníkům s výměrou zemědělské půdy nad O, 50 ha se porážka povolí, jestliže splnili celoroční úkol dodávky buď jatečných prasat nebo masa celkem. Podmínkou pro povolení porážky v lednu a únoru je splnění těchto dodávkových úkolů v předchozím roce. Druhá, popř. další porážka v kalendářním roce jim může být povolena jen výjimečně v odůvodněných případech, zejména jestliže v jejich rodině žije více dětí nebo osoby nemocné tuberkulózou (silikózou) apod.; podmínkou povolení druhé, popř. další porážky je splnění dodávkových úkolů buď jatečných prasat nebo masa celkem. Rolníkům v odlehlých obcích vysoko položených, v nichž zásobování masem je obtížné a rolníkům, v jejichž rodině žije více dětí nebo osoby nemocné tuberkulózou (silikózou), lze ve výjimečných případech povolit první porážku, i když nezaviněně nesplnili dodávkové úkoly.
(4) Uživatelům zemědělské půdy do O, 50 ha se povolí jedna porážka v kalendářním roce bez ohledu na plnění dodávkových úkolů. Druhá, popř. další porážka v kalendářním roce jim může být povolena výjimečně v odůvodněných případech, zejména jestliže v jejich rodině žije více dětí nebo osoby nemocné tuberkulózou (silikózou) apod.; podmínkou povolení druhé, popř. další porážky je splnění stanovených dodávkových úkolů.
(6) Ostatním žadatelům (nemocnice, podniky společného stravování apod.) se povolí porážky, jestliže nadřízený orgán zajišťující zásobování podniku (útvaru), který o povolení žádá, potvrdí, že v plánu zásobování podniku (útvaru) je s prováděním porážek počítáno. Toto potvrzení není nutné v těch