dnes je 9.12.2023

Input:

48/1964 Sb., Vyhláška ministerstva financí o pojistných podmínkách pro pojištění majetku, platné do 31.3.1983

č. 48/1964 Zb.
[zrušené č. 13/1983 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva financí
ze dne 9. března 1964
o pojistných podmínkách pro pojištění majetku
Ministerstvo financí stanoví k provedení občanského zákoníku č. 40/1964 Sb.:
Oddíl první
Společná ustanovení
§ 1
(1) Státní pojišťovna (dále jen „pojišťovna“) sjednává
1. pojištění pro případ poškození nebo zničení věci živelní událostí,
2. pojištění pro případ poškození nebo zničení věci vodou z vodovodních zařízení,
3. pojištění pro případ poškození, zničení nebo ztráty věci při vnitrostátní dopravě,
4. pojištění pro případ odcizení věci,
5. pojištění pro případ poškození nebo zničení motorového vozidla,
6. pojištění pro případ uhynutí, nutného poražení nebo utracení hospodářského zvířete nebo pro případ trvalé ztráty plemenitby.
(2) Pojišťovna může sjednávat i jiné druhy pojištění majetku. Pokud takové pojištění není upraveno zvláštními předpisy nebo pojistnou smlouvou, platí pro ně přiměřeně ta ustanovení této vyhlášky, která jsou mu povahou a účelem nejbližší.
§ 2
Pojištění se týká pojistných událostí, které během trvání pojištění nastanou na území Československé socialistické republiky, pokud není dohodnuto, že se týká pojistných událostí, které nastanou mimo její území.
Uzavření pojistné smlouvy
§ 3
Návrh na uzavření pojistné smlouvy nemusí být písemný jen tehdy, sjednává-li se pojištění na dobu nejvýše jednoho roku.
§ 4
Ve smlouvě musí být vždy uvedeno, které věci jsou pojištěny a ze kterých pojistných událostí vzniká právo na plnění.
Pojištěné věci
§ 5
Pojistit lze věc jednotlivě určenou (stavba, motorové vozidlo apod.), popřípadě soubor movitých věcí (zařízení domácnosti, živý a mrtvý inventář apod.).
§ 6
(1) Majetek jiného (§ 370 obč. zák.) lze pojistit, jen jde-li o věc jiného občana.
(2) Občan může pojistit věc, která je ve vlastnictví (správě) socialistické organizace, může-li na základě oprávnění této věci užívat ke své potřebě; nemůže však pojistit věc, kterou mu svěřila k výkonu práce organizace, jejímž je pracovníkem nebo členem.
§ 7
(1) Bylo-li sjednáno pojištění souboru movitých věcí, vztahuje se pojištění i na věci, které se staly součástí tohoto souboru po uzavření pojistné smlouvy. Věci, které přestaly být součástí souboru, přestávají být pojištěny.
(2) Ustanovení odstavce 1 platí také o věcech, které nejsou sice vlastnictvím pojištěného, kterých však může na základě oprávnění užívat, a jsou téže povahy jako věci, které tvoří pojištěný soubor.
§ 8
Je-li pojištěn soubor zařízení domácnosti, týká se pojištění pojistných událostí, které postihnou pojištěné věci
a) v bytě uvedeném v pojistné smlouvě nebo v bytě, do něhož se ten, kdo pojistnou smlouvu s pojišťovnou uzavřel, během trvání pojištění přestěhoval s pojištěným souborem zařízení domácnosti, anebo v prostorách a prostranstvích příslušejících k domu, v němž je byt,
b) v provozovnách organizací poskytujících služby obyvatelstvu (opravny, čistírny, prádelny apod.), avšak jen byla-li pojistnou událostí živelní událost uvedená v § 14,
c) na jiném místě než v bytě uvedeném v bodě a), jestliže je pojištěný měl v okamžiku pojistné