dnes je 26.5.2024

Input:

49/1945 Sb., Vládní nařízení o prvních volbách do okresních a zemských národních výborů

č. 49/1945 Zb.
VLÁDNÍ ZAŘÍZENÍ
ze dne 25. srpna 1945
o prvních volbách do okresních a zemských národních výborů.
Vláda republiky Československé nařizuje podle čl. 3 ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 4. prosince 1944, č. 18 Úř. věst. čsl. (příloha k vyhlášce č. 43/1945 Sb. o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění.
§ 1.
Všeobecná ustanovení.
(1) Dokud nebude možno provésti volby do národních výborů okresních a zemských podle zásad československých volební řádů, volí se zemské národní výbory v zemích České a Moravskoslezské a okresní národní výbory v okresích země České a Moravskoslezské, ve kterých není převážná většina obyvatelstva státně nespolehlivého, podle dalších ustanovení tohoto nařízení.
(2) Volby do okresních národních výborů na Slovensku se řídí předpisy vydanými Slovenskou národní radou.
§ 2.
Způsob volby.
(1) Volby do okresních národních výborů provedou na okresních shromážděních volitelé, zvolení podle § 2 vládního nařízení ze dne 25. srpna 1945, č. 48 Sb., o volbě prozatímního Národního shromáždění. Volí se
 
v polit. okresech
do 40.000 obyv.
20 členů,
'' ''
'' 70.000 ''
24 '' ,
'' ''
'' 100.000 ''
32 '' ,
'' ''
přes 100.000 ''
36 '' ,

okresního národního výboru.
(2) Volby do zemských národních výborů provedou na zemských sjezdech delegáti, zvolení podle § 3 vl. nař. č. 48/1945 Sb. Volí se
v zemi České 120 členů,
v zemi Moravskoslezské 80 členů zemského národního výboru.
(3) Z počtu 80 členů moravskoslezského zemského národního výboru připadá na exposituru tohoto výboru v Moravské Ostravě 20 členů. Členy expositury volí delegáti, zvolení v obvodu expositury.
(4) Za každého člena národního výboru se volí náhradník. Ustanovení tohoto nařízení o členech národních výborů platí i pro jejich náhradníky.
(5) Volbu řídí okresní, po případě zemské volební komise, zřízené podle § 3, odst. 3 a § 5, odst. 2 vl. nař. č. 48/1945 Sb.
§ 3.
Kandidátní listiny.
(1) Kandidátní listiny pro volbu do okresních a zemských národních výborů mohou podati jen politické strany, které v den účinnosti tohoto nařízení jsou veřejně činny na území Československé republiky. Do kandidátních listin buďtež pojaty v přiměřeném počtu také osoby navržené jednotlivými zájmovými svazy, organisovanými mimo politické strany, a jinými významnými složkami veřejného života.
(2) Podrobnosti, zejména o náležitostech kandidátních listin, o době a místě podání, o jejich úpravě a o doručení volitelům, po případě delegátům, stanoví ministr vnitra vyhláškou v Úředním listě.
§ 4.
Volitelnost.
(1) Za členy okresních a zemských národních výborů mohou býti voleni bezúhonní, národně, státně a demokraticky spolehliví státní občané Československé republiky, české, slovenské nebo jiné slovanské národnosti, bez rozdílu pohlaví, kteří v den volby dosáhli 18. rok věku a mají bydliště v příslušném politickém okresu, jde-li o volby do okresního národního výboru, nebo v příslušné zemi, jde-li o volby do zemského národního výboru.
(2) Voleny mohou býti i ostatní osoby ve vojenské činné službě a příslušníci Sboru národní bezpečnosti.
§ 5.
Volba aklamací.
(1) Dohodly-li se všechny politické