dnes je 19.7.2024

Input:

49/1948 Sb., Zákon o zemědělské dani, platné do 31.12.1952

č. 49/1948 Zb.
[zrušené č. 77/1952 Zb.]
ZÁKON
ze dne 21. března 1948
o zemědělské dani.
Ústavodárné Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto zákoně:
Daňová povinnost.
§ 1.
(1) Zemědělské dani podléhají fysické osoby, které provozují na vlastní účet zemědělské hospodářství až do výměry padesáti hektarů pozemků s katastrálním výtěžkem.
(2) Provozuje-li zemědělské hospodářství na vlastní účet jednotlivá fysická osoba, podléhá zemědělské dani jen, pracuje-li v něm trvale a cizí osoby zaměstnává jen potud, pokud nestačí - jsou v zemědělském hospodářství plně zaměstnána - na všechny práce. Tato podmínka nemusí býti splněna u osob do 21 let věku a u osob, které v zemědělském hospodářství nemohou pracovati pro stáří, nemoc, invaliditu nebo vykonávání veřejné funkce, avšak jiné než v zaměstnaneckém poměru.
(3) Provozuje-li zemědělské hospodářství více více fysických osob společně na vlastní účet (na př. manželé), podléhají zemědělské dani společně. Při tom musí býti splněna u všech podmínka stanovená v odstavci 2; výjimky tam stanovené platí obdobně. U manželů (druha a družky) se předpokládá, nebude-li jinak prokázáno, že zemědělské hospodářství provozují společně na vlastní účet.
(4) Neodevzdaná (nerozdělená) pozůstalost se posuzuje tak, jako by zůstavitel byl na živu.
§ 2.
(1) Zemědělským hospodářstvím je souhrn všech majetkových předmětů a práv, které tvoří hospodářský celek a slouží trvale zemědělství, lesnictví nebo rybnikářství jako hlavnímu účelu, s výjimkou účastí na kapitálových společnostech, cenných papírů a úsporných vkladů.
(2) Provozují-li osoby uvedené v § 1 dvě nebo více zemědělských hospodářství, považují se všechny za jedno zemědělské hospodářství.
§ 3.
K provozu zemědělského hospodářství patří též:
1. vedlejší výroba, pokud se obmezuje na zpracování výrobků vlastního hospodářství a pokud taková výroba není zpravidla a převážně provozována samostatnými průmyslovými podniky (pilami, mlýny, pekárnami, pivovary, lihovary, cukrovary a pod.) nebo v daném případě není provozována po živnostensku v samostatném závodě (v mlékárnách, sýrárnách, sušírnách, drůbežárnách, chovatelských farmách a pod.);
2. Dobývání podstaty parifikační půdy, pokud nedochází k dalšímu zpracování, za podmínek uvedených pod č. 1;
3. prodej výrobků vlastního zemědělského hospodářství, vyjímajíc prodej v drobném, provozovaný po živnostensku v prodejnách nebo skladištích trvale otevřených a určených k uvedenému účelu;
4. vedlejší zaměstnání (povoznictví, orání za mzdu, tření lnu a pod.), provozovaná toliko příležitostně a nikoliv po živnostensku.
§ 4.
Nerozhoduje, zda se zemědělské hospodářství provozuje na půdě vlastní, pachtované či převzaté do obhospodařování na podkladě jiného právního poměru.
§ 5.
Sdruží-li se více provozovatelů zemědělských hospodářství (§§ 1 až 4) ke společnému provozování svých zemědělských hospodářství ve společenstvo (družstvo) nebo jiné svépomocné sdružení s neuzavřeným počtem členů, podléhají zemědělské dani tak, jako by svá zemědělská hospodářství provozovali samostatně na vlastní účet.
§ 6.
Zdaňovací období.
Daň se vyměřuje samostatně za každý kalendářní rok po