dnes je 20.7.2024

Input:

49/1952 Sb., Vládní nařízení o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1952

č. 49/1952 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 23. září 1952
o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1952.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 6 odst. 3 zákona č. 102/1951 Sb., o přebudování národního pojištění:
§ 1.
(1) K výchovnému nebo k příplatkům na děti vypláceným k důchodům z důchodového zabezpečení (§ 6 zák. č. 102/1951 Sb.), na něž příjemci mají nárok v prosinci 1952, se poskytne zvláštní příspěvek ve výši rodinných přídavků.
(2) Zvláštní příspěvek se dále poskytne k důchodům z důchodového zabezpečení, na něž poživatelé mají nárok v prosinci 1952, jestliže důchod nebo úhrn důchodů poživatele nepřevyšuje částku 1500,- Kčs měsíčně. Sejde-li se v jedné osobě několik důchodců, k nimž by náležel zvláštní příspěvek, vyplatí se jen ten příspěvek, který z nich je nejvyšší.
(3) Důchodem se rozumí částka důchodu bez výchovného, příplatku na děti, příplatku ošetřovacího nebo slepeckého a bez zvýšení pro bezmocnost, avšak spolu s případným zvýšením z pensijního nadlepšení jakékoliv povahy.
(4) Zvláštní příspěvek k důchodům činí:
 
a)
k sirotčím důchodům a k sociálnímu důchodu sirotků
190,- Kčs;
b)
k důchodům rodičů a jiných pozůstalých kromě vdov a družek
300,- Kčs;
c)
k ostatním důchodům včetně důchodů vdov a družek
500,- Kčs.
§ 2.
(1) Zvláštní příspěvky nenáleží:
a) k důchodu manželky;
b) k důchodu úrazovému, není-li úrazem snížena výdělečná schopnost alespoň o 50 %; k invalidnímu důchodu podle zákona č. 164/1946 Sb., o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce, a k příplatkům na děti vypláceným k tomuto důchodu, není-li snížena výdělečná schopnost alespoň o 45 %;
c) k důchodům sirotčím, je-li na oprávněné dítě vyplácen rodinný přídavek;
d) osobám, kterým se vyplácejí důchody do ciziny.
(2) Zvláštní příspěvek podle § 1 odst. 2 nenáleží důchodcům výdělečně činným v době od 1. září 1952.
(3) Plyne-li do společné domácnosti více důchodů z důchodového zabezpečení několika členům rodiny, náleží zvláštní příspěvek jen tehdy, jestliže úhrn všech důchodů nepřevyšuje částku 2500,- Kčs měsíčně; příspěvek se pak vyplatí jen tomu členu domácnosti, kterému náleží příspěvek nejvyšší. Při zjišťování hranice 2500,- Kčs měsíčně se nepřihlíží k důchodu sirotků.
§ 3.
Zvláštní příspěvky neprávem přijaté může jejich plátce odečíst od jiných dávek, na něž má příjemce vůči němu nárok.
§ 4.
Ustanovení tohoto nařízení se použije obdobně na dary a platy poskytované podle volné úvahy z prostředků důchodového zabezpečení.
§ 5.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1952; provede je předseda vlády.
 
Zápotocký v. r.