dnes je 9.12.2023

Input:

49/1955 Zb., Nariadenie o zriadení Povereníctva štátnych majetkov

49/1955 Zb.
Vládne nariadenie
zo 14. októbra 1955
o zriadení Povereníctva štátnych majetkov
Vláda Československej republiky nariaďuje so súhlasom prezidenta republiky podľa § 1 ústavného zákona č. 47/1950 Zb., o úpravách v organizácii verejnej správy:
§ 1
Zriaďuje sa Povereníctvo štátnych majetkov.
§ 2
Podrobné vymedzenie úloh Povereníctva pôdohospodárstva a Povereníctva štátnych majetkov určí vláda.
§ 3
Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. októbrom 1955; vykonajú ho všetci členovia vlády.
 
Zápotocký v. r.
Široký v. r.
Dr. Dolanský v. r.
Gen. arm. dr. Čepička v. r.
Kopecký v. r.
Inž. Jankovcová v. r.
Dr. Škoda v. r.
Barák v. r.
Inž. Šimůnek v. r.
Dr. Kyselý v. r.
Plojhar v. r.
Dr. Šlechta v. r.
David v. r.
Ďuriš v. r.
Krajčír v. r.
Krosnář v. r.
Machačová v. r.
Dr. Nejedlý v. r.
Poláček v. r.
Štoll v. r.
Uher v. r.
Beran v. r.
Jonáš v. r.
Reitmajer v. r.
Smida v. r.
Dr. Bartuška v. r.
Dvořák v. r.
Dr. Kahuda v. r.
Málek v. r.
Maurer v. r.
Dr. Neuman v. r.
Pospíšil v. r.
Inž. Púčik v. r.
Dr. Vlasák v. r.