dnes je 8.12.2023

Input:

49/1963 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o poskytování náhrad a podpor při některých škodách vzniklých opatřeními proti nákazám a jiným hromadným onemocněním hospodářských zvířat, platné do 31.12.1987

č. 49/1963 Zb.
[zrušené č. 87/1987 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 3. července 1963
o poskytování náhrad při některých škodách vzniklých opatřeními proti nákazám a jiným hromadným onemocněním hospodářských zvířat
Ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství v dohodě s ministerstvem zdravotnictví, ministerstvem financí a ostatními zúčastněnými ústředními orgány stanoví podle § 17 zákona č. 66/1961 Sb., o veterinární péči:
§ 1
Poskytování podpor
(1) Jednotným zemědělským družstvům, záhumenkářům, drobným chovatelům hospodářských zvířat a jednotlivě hospodařícím rolníkům může být poskytnuta ze státních prostředků a za podmínek stanovených touto vyhláškou podpora k úhradě nebo zmírnění škod, popřípadě k úhradě nákladů způsobených tím, že podle předpisů o veterinární péči
a) bylo nařízeno poražení, popřípadě utracení hospodářských zvířat,
b) byla nařízena ochranná a zdolávací opatření proti nákazám a jiným hromadným onemocněním hospodářských zvířat.
(2) Podpora se neposkytuje za hospodářská zvířata, jejichž usmrcení bylo nařízeno pro porušení příkazu o uzávěře.
(3) Podpora podle odstavce 1 může být poskytnuta i v případech uhynutí hospodářských zvířat při nákazách nebo jiných hromadných onemocněních.
(4) Podle této vyhlášky se hospodářskými zvířaty rozumějí: skot, prasata, ovce, kozy, hrabavá a vodní drůbež, jednokopytníci, včely a ryby.
§ 2
Výše podpory
(1) O přiznání podpory podle § 1 rozhoduje k žádosti poškozeného a po předchozím vyjádření veterináře okresního veterinárního zařízení a místního národního výboru okresní národní výbor, v jehož obvodu byla opatření uvedená v § 1 odst. 1 nařízena, popřípadě v jehož obvodu zvíře uhynulo. Žádá-li o podporu jednotné zemědělské družstvo, opatří si okresní národní výbor před rozhodnutím též vyjádření výrobní zemědělské správy. Při rozhodnutí o přiznání podpory učiní okresní národní výbor - jde-li o jednotné zemědělské družstvo v součinnosti s výrobní zemědělskou správou - potřebná opatření k tomu, aby podpory bylo využito k odstranění následků vzniklé škody.
(2) Výše podpory může činit jde-li o
a) skot, prasata, ovce, kozy, drůbež a jednokopytníky - až 100 % jejich nákupní ceny,
b) ryby - až 100 % nákupní ceny konzumních ryb,
c) včely - až do výše stanovených cen.1)

Ve všech případech odečte okresní národní výbor od zamýšlené výše podpory případný výtěžek dosažený zpeněžením zvířete, dále náhradu, kterou z důvodu pojištění zvířat obdrží poškozený od Státní pojišťovny, jakož i případné jiné náhrady.2)
(3) Podpora při škodách, popřípadě náhrada nákladů vzniklých v důsledku ochranných a zdolávacích opatření podle § 1 odst. 1 písm. b) může být poskytnuta až do výše způsobené škody nebo vzniklých nákladů. Ustanovení odstavce 2 poslední věty platí zde obdobně.
(4) Okresní národní výbor přizná podle předchozích odstavců podporu pouze tehdy, byla-li poškozeným provedena všechna předepsaná preventivní opatření při vzniku nákaz a