dnes je 19.4.2024

Input:

5/1951 Sb., Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o ubytování branné moci a Sboru národní bezpečnosti

č. 5/1951 Zb.
VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ
ze dne 23. ledna 1951,
kterým se provádí zákon o ubytování branné moci a Sboru národní bezpečnosti.
Vláda republiky Československé nařizuje podle § 2 odst. 3, § 3 odst. 3, § 4 odst. 5, § 5, § 6 odst. 5 a § 10 odst. 2 zákona č. 94/1950 Sb., o ubytování branné moci a Sboru národní bezpečnosti (dále jen „zákon“):
Oddíl 1.
Ubytovací povinnost.
§ 1.
Rozsah ubytovací povinnosti.
Nelze-li brannou moc nebo SNB ubytovat ve vlastních ubytovacích objektech, jsou držitelé jiných vhodných objektů povinni poskytnout příslušníkům těchto sborů po dobu potřeby ubytování tak, aby
a) generálové,vyšší důstojníci a ostatní příslušníci branné moci nebo SNB ve funkci, pro niž je plánována hodnost generála nebo vyššího důstojníka, a velitele soustředěných oddílů SNB byli ubytováni po jednom v místnosti,
b) nižší důstojníci, poddůstojníci z povolání a strážmistři SNB byli ubytováni nejvýše po třech v místnosti,
c) u ostatních poddůstojníků a u příslušníků mužstva připadala na jednu osobu plocha alespoň 4 m2 a vzdušný prostor alespoň 12 m3; netrvá-li ubytování déle než 10 dnů, může být při nedostatku ubytovacího prostoru tato plocha snížena, avšak ubytované osoby musí mít vždy tolik prostoru, aby si mohly odpočinout a uložit výstroj a výzbroj.
Povinnost k dodání některých movitých věcných prostředků při ubytování.
§ 2.
(1) Ubytovací povinnost zahrnuje v sobě též povinnost držitelů objektů poskytnout ubytovaným osobám potřebné vnitřní zařízení, zejména stoly, židle a lůžka, jakož i svítivo a v zimním období otop. Nejsou-li držitelé objektů zároveň držiteli těchto potřeb, mají povinnost je dodat jiné osoby, které je mají v držení.
(2) Není-li v obci dostatek volných nebo nevyužitých lůžek, nastupuje na místo povinnosti dodat lůžka povinnost dodat pro ubytování mužstva a poddůstojníků na osobu 10 kg slámy nebo jí rovnocenné náhražky nebo až 20 kg náhražky méně hodnotné.
§ 3.
Počínaje jedenáctým dnem ubytování se postarají o lůžka, slámu a otop pro osoby uvedené v § 1 písm. c) orgány vojenské správy nebo SNB samy; kdyby to však bylo spojeno s neúměrnými dopravními nebo jinými obtížemi, obstará tyto potřeby na dožádání a náklad vojenské správy nebo SNB místní národní výbor za ceny v místě obvyklé.
§ 4.
Povinnost k ustájení koní a jiných zvířat.
Držitelé stájí nebo jiných vhodných prostorů jsou povinni poskytnout je po dobu potřeby pro ustájení koní nebo jiných zvířat. Na ustájení jednoho koně připadá plocha alespoň 5 m2 a vzdušný prostor alespoň 24 m3.
§ 5.
Povinnost k dodání některých movitých věcných prostředků při ustájení.
Povinnost k ustájení zahrnuje v sobě též povinnost poskytnout potřebné stájové zařízení, jakož i svítivo a dále na koně a den 2 kg slámy nebo až 4 kg jiného v místě obvyklého steliva. Ustanovení § 2 odst. 1 věty druhé platí obdobně; pokud jde o dodání slámy (jiného steliva) platí obdobně ustanovení § 3.
§ 6.
Povinnost k poskytnutí některých jiných místností (prostorů).
Pro potřeby složek branné moci nebo SNB při ubytování, zejména pro kanceláře, učebny, skladiště, dílny, ošetřovny a k umístění vozidel všeho druhu, je držitel