dnes je 26.9.2023

Input:

50/1946 Sb., Vyhláška, kterou se stanoví obrazec a barva kolku z hracích karet a vydávají předpisy o způsobu a podmínkách okolkování hracích karet

č. 50/1946 Zb.
VYHLÁŠKA
ministra financí
ze dne 13. března 1946,
kterou se stanoví obrazec a barva kolku z hracích karet a vydávají předpisy o způsobu a podmínkách okolkování hracích karet.
Podle § 12 zákona ze dne 19. února 1946, č. 32 Sb., o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů, vyhlašuji, a to pro Slovensko v dohodě s pověřencem financí:
§ 1.
(1) Kolek (kolková značka), kterým mají býti opatřeny hrací karty, jež počínajíc dnem 16. března 1946 budou dány do oběhu, se skládá z vnějšího kruhu v modré barvě, provedeného v průměru 18,8 mm, a z vnitřního kruhu téže barvy v průměru 12 mm. Ve vnitřním kruhu je na červeném podkladě malý státní znak. Mezi vnitřním a vnějším kruhem je v modré barvě nápis buď „KOLEK Z HRACÍCH KARET“ nebo „KOLOK Z HRACÍCH KARÁT“ podle toho, zda jde o karty určené pro spotřebu v zemích České a Moravskoslezské nebo na Slovensku. Na konci uvedeného nápisu je arabská číslice kolkového razidla, kterým byl vtisk proveden; v oválku přímo pod znakem je vyznačena kolková hodnota 25 Kčs nebo 50 Kčs nebo 75 Kčs. Při bezplatném evidenčním označení (§ 11, odst. 5 zák. č. 32/1946 Sb. - dále jen zákon) je kolková hodnota nahrazena písmenem E.
(2) K dokolkování hracích karet opatřených kolky za 15, 30 a 60 korun bude používáno doplňkových kolků v hodnotách po 10 Kčs, 20 Kčs, 15 Kčs, po případě 35 Kčs.
(3) Vtisk kolků na hrací karty budou až na další prováděti v zemích České a Moravskoslezské Ústřední státní pokladna republiky Československé v Praze a zemská finanční pokladna v Brně, na Slovensku Státní pokladna pro Slovensko v Bratislavě.
§ 2.
(1) Ohlášení podle § 11, odst. 2 a 3 zákona se podává dvojmo, pokud se děje přímo u některé z pokladen uvedených v tomto paragrafu, nebo trojmo, pokud se děje prostřednictvím berního úřadu, a musí mimo podpis a přesnou adresu podatelovu obsahovati tyto údaje: celkový počet karetních her předkládaných k okolkování nebo dokolkování, jejich roztřídění podle druhů uvedených v § 9 zákona, při dokolkování mimo to u každé karetní hry výši již zaplacené daně z hracích karet nebo kolkového poplatku a částku, kterou podatel za účelem dokolkování skládá.
(2) Jeden stejnopis ohlášení vrátí pokladna (berní úřad) podateli, potvrdivši na něm, že převzala karetní hry k okolkování.
(3) Pokladna vtiskne kolky v stanovené výši na příslušné listy karetních her předložených k okolkování a vyznačí při dokolkování mimo to ještě na obalech karetních her, na jakou částku byly dokolkovány, slovy „Dokolkováno na 25 Kčs“, „Dokolkováno na 50 Kčs“ nebo „Dokolkováno na 75 Kčs“.
§ 3.
(1) Na celém státním území smějí býti dále v oběhu a nemusí býti předkládány k dokolkování hrací karty kolkované, které dne 16. března 1946 jsou již v oběhu, t. j. v rukou přímých spotřebitelů, jako na př. spolků, hostinských, kavárníků, soukromníků atp. Za takové hrací karty kolkované se považují karty,
a) které byly okolkovány nebo dokolkovány kolkovou značkou, jejíž obrazec i barvy byly popsány v § 1, odst. 2 vládního nařízení ze dne 24. prosince 1937, č. 262 Sb., jímž se provádí zákon ze dne