dnes je 21.4.2024

Input:

50/1951 Sb., Nařízení o schvalování a uveřejňování tarifů drah, platné do 31.3.1964

č. 50/1951 Zb.
[zrušené č. 51/1964 Zb.]
NAŘÍZENÍ
ministra dopravy
ze dne 23. června 1951
o schvalování a uveřejňování tarifů drah.
Ministr dopravy nařizuje podle § 25 odst. 3 zákona č. 97/1950 Sb., o drahách (dále jen „zákon“):
§ 1.
Schvalování.
(1) Tarify drah provozovaných Československými státními drahami, národním podnikem, schvaluje ministerstvo dopravy, tarify ostatních drah pro přepravu veřejnou krajský národní výbor.
(2) U tarifů, které podléhají též rozhodování podle předpisů o tvorbě cen, provede se příslušné řízení toliko podle těchto předpisů; rozhodnutí v něm vydá, není-li v příslušných předpisech ustanoveno jinak, ministerstvo dopravy, a to v dohodě s ministerstvem vnitra, jde-li o tarify drah komunálních podniků. Toto rozhodnutí podle předpisů o tvorbě cen je zároveň schválením podle zákona.
(3) Schválení není třeba k opravě tiskových chyb v tarifu.
§ 2.
Uveřejňování.
(1) Tarify musí býti uveřejněny. Není třeba uveřejňovati tarify pro účely vnitřní služby drah, veřejné správy, pro účely sociální, výchovné nebo vzdělávací.
(2) Tarif, jeho změny a zrušení se uveřejňují:
a) vyhlášením ve věstníku určeném pro vyhlašování tarifů; byl-li tarif nebo jeho změny vydány jako samostatná kniha, sešit nebo list, stačí oznámit v tomto věstníku jich vydání a odevzdání do prodeje;
b) vývěskou ve stanici nebo ve vozidle, jde-li o tarif místního významu a byl-li tento způsob uveřejnění povolen při schválení tarifu; toto povolení může být uděleno s podmínkou, že tarif bude dodatečně otištěn ve věstníku uvedeném v písm. a).
(3) Opravy tiskových chyb se uveřejňují podle účelnosti některým ze způsobů uvedených v odstavci 2.
(4) Stal-li se tarif změnami nepřehledným, může ministerstvo dopravy nebo krajský národní výbor uložit drážnímu podniku, aby tarif nově uveřejnil.
§ 3.
Účinnost tarifu.
(1) Zavedení a zrušení tarifu, jakož i takové jeho změny, které znamenají zvýšení jízdného, přepravného nebo jiného ztížení pro uživatele dopravy, nabývají účinnosti u celostátních drah nejdříve 15. dnem a u místních drah nejdříve 8. dnem po uveřejnění; ministerstvo dopravy nebo krajský národní výbor může tyto lhůty zkrátit až na 3 dny.
(2) Změny tarifu, které neznamenají zvýšení jízdného, přepravného nebo jiné ztížení pro uživatele dopravy, nabývají účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
(3) U oprav tiskových chyb platí, že opravené znění bylo správně uveřejněno již od počátku.
§ 4.
Mezinárodní přeprava.
(1) O schvalování a uveřejňování tarifů pro mezinárodní přepravu platí ustanovení mezinárodních smluv.
(2) Není-li takových smluv nebo nemají-li taková ustanovení, platí ustanovení tohoto nařízení; ministerstvo dopravy může však povolit od ustanovení tohoto nařízení odchylky.
§ 5.
Poměr k přepravnímu řádu.
Ustanovením tohoto nařízení nejsou dotčena ustanovení přepravního řádu (§ 24 zákona).
§ 6.
Povinnosti drážních podniků.
(1) Drážní podnik, dříve než předloží ministerstvu dopravy nebo krajskému národnímu výboru návrh tarifu většího hospodářského významu, je povinen slyšeti zástupce hospodářských složek a ostatních uživatelů dopravy, jichž úprava tarifu se týká. Drážní podnik je povinen