dnes je 8.12.2023

Input:

50/1952 Sb., Nařízení, jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku

č. 50/1952 Zb.
NAŘÍZENÍ
ministra zahraničního obchodu
ze dne 10. října 1952,
jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku.
Ministr zahraničního obchodu nařizuje v dohodě se zúčastněnými ministry podle § 1 zákona č. 145/1950 Sb., o upravování vysvětlivek k celnímu sazebníku, a podle § 2 vládního nařízení č. 27/1952 Sb., o organisaci celní správy:
§ 1.
Vysvětlivky k celnímu sazebníku vyhlášené v příloze vládního nařízení č. 258/1949 Sb., o úpravě vysvětlivek k celnímu sazebníku, ve znění nařízení ministra financí č. 205/1950 Sb. a č. 126/1951 Sb. se mění a doplňují. Změny a doplňky jsou obsaženy v příloze tohoto nařízení a vyhlašují se v příloze Sbírky zákonů.
§ 2.
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 10. října 1952.1)
 
Dr. Dolanský v. r.
Dr. Gregor v. r.
 
Příloha nařízení č. 50/1952 Sb.
Příloha nařízení ministra zahraničního obchodu č. 50/1952 Sb., jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku.
ZMĚNY A DOPLŇKY
vysvětlivek k celnímu sazebníku.
1. V odstavci 3 vysvětlivek k saz. čís. 91, v odstavci 9 vysvětlivek k saz. čís. 96, ve vysvětlivce 1 odst. 4 k saz. čís. 97, ve vysvětlivce 1 odst. 3 k saz. čís. 99, odstavci 2 vysvětlivek k saz. čís. 100 a v odstavci 3 vysvětlivek k saz. čís. 101 se vypouštějí slova „177 nebo“.
2. V odstavci 3 vysvětlivek k saz. čís. 96 se vypouštějí dvakrát slova „177 a“.
3. V odstavci 1 všeobecné vysvětlivky 2 k saz. třídě XXI za slova „olej) je“ se vkládá slovo „živice“ a za slovo „frakce“ slovo „(destiláty)“.
4. V odstavci 2 všeobecné vysvětlivky 2 k saz. třídě XXI se slova „surový benzin“ nahrazují slovy „benzinový destilát“.
5. Odstavce 3 a 4 všeobecné vysvětlivky 2 k saz. třídě XXI se mění a znějí:
(3) Benzinový destilát poskytuje dalším zpracování jednak motorové, jednak technické benziny, jejichž hustota dosahuje podle složení, po případě původu až i 810 stupňů. Z nich nejlehčí je petrolejový ether (gasolin). Největší část benzinů se spotřebuje jako benziny motorové. K benzinům technickým patří na př. benzin extrakční, rozpouštěcí, lakový, analytický, lékárnický a benzin pro důlní lampy (ligroin).
(4) Petrolejový destilát poskytuje petroleje (petrolej motorový, petrolej k svícení), hustoty pohybující se přibližně od 810 stupňů do 840 stupňů a bodu vzplanutí vždy nad 20 stupňů C, dále pak lehké plynové oleje. Od benzinů se petroleje a plynové oleje liší zápachem a větší hustotou. Petrolej k svícení je vodojasný nebo světležlutý, modravě fluoreskující.
6. Odstavec 6 všeobecné vysvětlivky 2 k saz. třídě XXI se doplňuje touto větou:
Hydrogenaci se podrobují minerální oleje těžší než benziny, na př. i
petrolejový destilát.
7. V odstavci 1 všeobecné vysvětlivky 3 k saz. třídě XXI se v prvé větě slovo „dehet“ nahrazuje slovy „nízkotepelný dehet“.
8. V odstavci 3 všeobecné vysvětlivky 3 k saz. třídě XXI se slova „pak jiné dehty nepřehřáté či steatické, t. j. dehty vyrobené nízkotepelnou karbonisací uhlí černého nebo hnědého a konečně i dehet generátorový“ nahrazují slovy „pak jiné nízkotepelné (nepřehřáté) dehty, t. j. dehty vyrobené nízkotepelnou karbonisací (pečením) uhlí černého nebo hnědého; k nim patří i dehet generátorový“.
9. V odstavci 1