dnes je 16.4.2024

Input:

50/1960 Sb., Vyhláška Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení spisovatelů, hudebních skladatelů, výtvarných umělců, architektů, vědeckých badatelů, výkonných umělců a artistů, platné do 30.6.1964

č. 50/1960 Zb.
[zrušené č. 102/1964 Zb.]
Vyhláška
Ústřední rady odborů a Státního úřadu sociálního zabezpečení
ze dne 15.dubna 1960
o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení spisovatelů, hudebních skladatelů, výtvarných umělců, architektů, vědeckých badatelů, výkonných umělců a artistů
Ústřední rada odborů a Státní úřad sociálního zabezpečení stanoví podle § 2 odst. 3 písm. c) a § 9 zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, a podle § 3 odst. 3 písm. c) a §§ 32 a 69 zákona č. 55/1956 Sb., o sociálním zabezpečení:
Oddíl první
Všeobecná ustanovení
§ 1
Základní ustanovení
(1) Pro nemocenské pojištění a důchodové zabezpečení spisovatelů, hudebních skladatelů, výtvarných umělců, architektů, vědeckých pracovníků (badatelů), výkonných umělců a artistů, uznaných vrcholnou ideovou organizací (dále jen „umělci“), kteří vykonávají svou činnost jako povolání tvořící trvalý a hlavní zdroj příjmů, avšak nikoli v zaměstnaneckém pracovním poměru, platí obecné předpisy o nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení zaměstnanců, pokud z dalších ustanovení této vyhlášky nevyplývá odchylná úprava; podmínkou přitom je, že umělec
a) není již z jiného důvodu účasten důchodového zabezpečení jako zaměstnanec ani jako člen výrobního družstva ani důchodového zaopatření příslušníků ozbrojených sil,
b) nepožívá důchod starobní, invalidní, osobní nebo za výsluhu let ani obdobný důchod z důchodového zabezpečení (pojištění, zaopatření),
c) nepřekročil 65 let věku a jde-li o ženu, 60 let věku (povinné pojištění).1)
(2) Umělci, kteří
a) jsou již účastni důchodového zabezpečení jako zaměstnanci nebo jako členové výrobních družstev nebo důchodového zaopatření příslušníků ozbrojených sil nebo
b) požívají některý z důchodů uvedených v odstavci 1 písm. b) anebo
c) dosáhli věku 65 let a jde-li o ženu, věku 60 let, jsou s odchylkami stanovenými touto vyhláškou pojištěni (zabezpečeni) jako umělci uvedení v odstavci 1, jestliže vykonávají svou činnost jako povolání tvořící trvalý zdroj příjmů, avšak nikoli v zaměstnaneckém pracovním poměru, a přihlásí-li se k pojištění (nepovinné pojištění).
(3) Za výkonné umělce se pro účely této vyhlášky považují též
a) hudebníci z povolání uznaní organizacemi zřízenými k řízení a organizování koncertní a jiné hudební činnosti podle zákona č. 81/1957 Sb., o koncertní a jiné hudební činnosti, a podle předpisů vydaných podle něho,
b) estrádní umělci uznaní organizacemi, kterým přísluší řídit a organizovat estrádní činnost podle zákona č. 82/1957 Sb., o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě, a podle předpisů vydaných podle něho.2)
(4) Působnost, která podle této vyhlášky náleží příslušné vrcholné ideové organizaci umělců, vykonává
a) ve věcech vědeckých badatelů Komise vědeckých pracovníků při ústředním výboru odborového svazu zaměstnanců školství, vědy, umění a tisku podle zásad dohodnutých s Československou akademií věd,
b) ve věcech artistů organizace,