dnes je 29.2.2024

Input:

50/1961 Sb., Vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství o vypracování vlastních stanov JZD, jejich schvalování a registraci, platné do 31.8.1964

č. 50/1961 Zb.
[zrušené č. 170/1964 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství
ze dne 31. května 1961
o vypracování vlastních stanov JZD, jejich schvalování a registraci
V celostátní sjezd JZD přijal usnesením ze dne 26. března 1961 návrh Vzorových stanov JZD, který vláda ČSSR usnesením ze dne 26. dubna 1961 schválila. Vzorové stanovy JZD jsou podle § 11 zákona č. 49/1959 Sb., o jednotných zemědělských družstvech, závazným podkladem pro vypracování vlastních stanov JZD, které mají napomáhat upevňování a socialistickému rozvoji družstev na základě růstu výroby a produktivity práce a tím zabezpečovat další vzestup životní úrovně družstevních rolníků a všech pracujících.
Vypracování vlastních stanov JZD vyžaduje provedení hlubokého rozboru hospodaření každého družstva za široké účasti družstevníků, při němž si družstevníci ujasní vývojové tendence družstva a soustředí svou pozornost na ta nová ustanovení Vzorových stanov JZD, která vedou k pokrokovému řešení otázek rozvoje společných družstevních hospodářství. Na jejich základě pak vypracují družstevníci příslušná ustanovení vlastních stanov a učiní opatření k odstranění nedostatků, které stály v cestě socialistickému rozvoji družstva.
K vypracování vlastních stanov JZD na podkladě Vzorových stanov JZD ministerstvo zemědělství, lesního a vodního hospodářství stanoví v dohodě se zúčastněnými ústředními úřady podle § 61 odst. 1 zákona č. 49/1959 Sb., o jednotných zemědělských družstvech:
§ 1
(1) Každé jednotné zemědělské družstvo (dále jen „družstvo“) vypracuje vlastní stanovy JZD (dále jen „stanovy“) na podkladě Vzorových stanov JZD tak, aby vlastní stanovy při celostátní jednotné úpravě základních a zásadních otázek zemědělského družstevnictví vystihovaly místní podmínky a ekonomické potřeby a možnosti rozvoje výroby každého družstva, zajistily využívání materiálových, finančních a místních zdrojů a staly se tak spolehlivým základem upevňování a dalšího socialistického rozvoje družstva.
(2) Družstvo převezme do stanov ta ustanovení Vzorových stanov JZD, která upravují zásadní otázky budování, organizace, činnosti, hospodaření, členství a dalšího rozvoje jednotného zemědělského družstva a jsou závazná beze změn a doplňků pro všechna družstva. Jsou to úvodní ustanovení a tyto články: v části I: čl. 1, 2, 3 odst. 1 až 7 a čl. 7; v části II: čl. 9, 10 a 11 odst. 2, čl. 12 odst. 2 a čl. 15; v části III: čl. 16 a 17; v části IV: čl. 18, 19 odst. 1, písm. a) až d) a písm. f), čl. 21 odst. 1 písm. A v přijaté alternativě, písm. B, C a písm. E bod 2, pokud jde o hrazení pojistného nemocenského pojištění; v části V: čl. 22, 23 a 24; v části VI: čl. 26, 27, 28, 30 až 33; v části VII: čl. 34 až 38 a v části IX: čl. 41.
(3) Družstvo převezme, doplní, zpřesní a rozvede ta ustanovení Vzorových stanov JZD, která to buď vyžadují nebo dovolují, aby byly lépe vystiženy místní podmínky a potřeby družstva:
a) Vzorové stanovy JZD vyžadují zpřesnění, popřípadě doplnění v těchto případech:
V čl. 4 družstvo uvede druh a rozsah