dnes je 2.12.2023

Input:

50/1965 Sb., Vyhláška ministra spravedlnosti o odměnách za poskytování právní pomoci (advokátní tarif), platné do 30.6.1990

č. 50/1965 Zb.
[zrušené č. 240/1990 Zb.]
VYHLÁŠKA
ministra spravedlnosti
ze dne 15. června 1965
o odměnách za poskytování právní pomoci (advokátní tarif)
Ministr spravedlnosti stanoví podle § 4 odst. 1 zákona č. 57/1963 Sb., o advokacii:
Úvodní ustanovení
§ 1
Právní pomoc se poskytuje zpravidla za odměnu, a to určovanou podle této vyhlášky a podle sazeb uvedených v sazebníku, který je její součástí.
§ 2
(1) Ustanovení této vyhlášky se užije v poměru advokátní organizace k zastoupenému.
(2) Ustanovení této vyhlášky se užije také při určení nákladů, jejichž náhrada se přiznává proti jiným občanům, orgánům nebo organizacím; přitom však neplatí ustanovení § 9 a 11.
Stanovení odměny
§ 3
(1) Odměna se stanoví podle jedné ze skupin sazeb uvedených v sazebníku. Odměňují se buď jednotlivé úkony právní pomoci uvedené v sazebníku nebo úplné vyřízení věci úhrnnou odměnou.
(2) V odměně za jednotlivé úkony vyjmenované v sazebníku je zahrnuta i odměna za všechny ostatní práce provedené v souvislosti s úkonem.
(3) Ve věcech, v nichž je za jejich vyřízení stanovena odměna úhrnnou částkou, náleží za jednotlivé úkony jen část úhrnné odměny podle toho, jakou pracovní námahu a dobu bylo třeba vynaložit na tyto úkony ve srovnání s pracovní námahou a dobou, která by byla vynaložena při obvyklém průběhu na vyřízení celé věci.
(4) Ve věcech neuvedených v sazebníku náleží odměna podle sazeb uvedených v sazebníku za tytéž nebo obdobné úkony ve věcech podobného druhu.
§ 4
(1) V trestních věcech je stanovena odměna podle trestní sazby; v ostatních věcech dle druhu věcí, kterých se úkon týká, nebo u věcí penězi ocenitelných podle druhu věci a jejich ceny; ve věcech průmyslových práv se přihlédne při určování odměny k hospodářskému významu věci.
(2) Cena opětujícího se plnění, pokud jde o splátky v budoucnosti splatné, určí se součtem cen všech opětujících se plnění. Jde-li však o plnění na dobu neurčitou, na dobu života nebo na dobu delší než 3 roky, stanoví se jen trojnásobkem ceny ročního plnění. Při výkonu rozhodnutí pro opětující se dávky rozhodují pro stanovení odměny jen splátky, které jsou v době návrhu na nařízení výkonu rozhodnutí již splatné.
(3) Nelze-li cenu věci vyjádřit v penězích nebo lze-li ji zjistit jen s nepoměrnými obtížemi, předpokládá se cena 3000 Kčs.
(4) Rozhodující je trestní sazba nebo druh věci, popřípadě druh a cena v době započetí úkonu. K příslušenství se nepřihlíží, ledaže je samo předmětem úkonu.
§ 5
(1) Trvá-li úkon záležející v účasti při jednání soudu v témže dni déle než dvě hodiny, náleží za každé další, třebas i jen započaté dvě hodiny odměna poloviční. Trvá-li takový úkon souvisle déle než jeden den, náleží poloviční odměna za každé započaté dvě hodiny v druhém a každém dalším dni. Úkon záležející v účasti na odročeném jednání je novým úkonem.
(2) Za zastoupení při jednání, při němž došlo pouze k vyhlášení rozhodnutí, náleží polovina odměny; za zastoupení při jednání, které bylo odročeno bez projednání věci, náleží jen čtvrtina odměny.
§ 6
(1) Za úkony provedené mimo obvod okresního soudu, v němž je pracoviště advokáta,