dnes je 7.12.2023

Input:

50/1966 Zb., Zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti Slovenskej národnej rady pri riadení a organizácii vysokých škôl na Slovensku

50/1966 Zb.
[zrušené č. 207/1968 Zb.]
ZÁKON
Slovenskej národnej rady
z 30. júna 1966
o pôsobnosti Slovenskej národnej rady pri riadení a organizácii vysokých škôl na Slovensku
Slovenská národná rady vychádzajúc z celoštátneho významu a úloh vysokého školstva ustanovených zákonom o vysokých školách a so zreteľom na osobitné postavenie vysokých škôl na Slovensku v slovenskej národnej kultúre uzniesla sa na tomto zákone:
§ 1
Vysoké školy na Slovensku ako súčasť vysokého školstva Československej socialistickej republiky pri plnení svojho základného poslania v progresívnom rozvoji ekonomiky, vedy a kultúry zabezpečujú aj úlohy ustanovené slovenskými národnými orgánmi v rozvoji Slovenska.
§ 2
Slovenská národná rada sa všestranne stará o rozvoj vysokých škôl na Slovensku, zabezpečuje ich činnosť tak, aby sa rozvíjali v súlade s celoštátnymi záujmami a potrebami hospodárskeho a kultúrneho rozvoja Slovenska.
§ 3
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady
a) v záujme zabezpečovania rozvoja vysokých škôl usmerňuje a koordinuje činnosť orgánov Slovenskej národnej rady, ako aj iných príslušných orgánov štátnej správy na Slovensku,
b) v súlade s celoštátnou koncepciou rozvoja vysokých škôl prerokúva perspektívu rozvoja vysokých škôl na Slovensku, ich kádrového a materiálneho zabezpečenia, ako aj ich organizáciu,
c) hodnotí činnosť vysokých škôl a plnenie ich základných úloh,
d) prerokúva v súlade s ustanovením § 8 písm. a) návrhy na vymenovanie riadnych profesorov, mimoriadnych profesorov a rektorov vysokých škôl a predkladá ich vláde.
§ 4
Komisia Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru
a) prerokúva návrhy plánov a rozpočtu vysokých škôl,
b) sleduje činnosť vysokých škôl a plnenie ich úloh,
c) zabezpečuje a kontroluje v spolupráci s príslušnými výkonnými orgánmi Slovenskej národnej rady plnenie plánu a rozpočtu, investičnú výstavbu vysokých škôl a študentských domovov.
§ 5
Povereník Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru sa zúčastňuje na ústrednom riadení vysokých škôl a súčasne v rozsahu ustanovenom týmto zákonom riadi vysoké školy na Slovensku. Vo svojej činnosti sa spravuje uzneseniami vlády, Slovenskej národnej rady a jej Predsedníctva a zásadnými smernicami ministra školstva a kultúry.
§ 6
Povereník Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru sa zúčastňuje na celoštátnom riadení vysokých škôl, najmä na
a) vypracovaní návrhu perspektívy rozvoja vysokých škôl, ich materiálneho a kádrového zabezpečenia,
b) ustanovení zásad a cieľov pedagogickej a vedeckej, prípadne umeleckej činnosti vysokých škôl,
c) vypracovaní zásad učebných plánov jednotlivých odborov,
d) ustanovení koncepcie a zásad zahraničných stykov vysokých škôl.
§ 7
Povereník Slovenskej národnej rady pre školstvo a kultúru při riadení vysokých škôl na Slovensku
a) ustanovuje zásady učebných plánov a osnov, študijných odborov špecifických z hľadiska Slovenska,
b) zabezpečuje dozor nad plnením zákonov a iných právnych predpisov a nad riadnym hospodárením so zverenými prostriedkami,
c) usmerňuje výučbu a ideovú a politicko-výchovnú prácu na vysokých